Pôsobnosť a členenie

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

            

(1)     Oddelenie podpory zdravia zabezpečuje plnenie úloh v oblasti podpory zdravia. Plní úlohy v oblasti:

-       formovania a rozširovania vedomostí, postojov a návykov obyvateľstva zameraných na ochranu a podporu zdravia, ich aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu, vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť, zdravotno-výchovnú činnosť, spolupracuje s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení zdravotného stavu populácie,

-       zabezpečuje zdravotno-výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie zameraných na podporu zdravia (Školy podporujúce zdravie, Zdravé mestá, Zdravé pracoviská, globálny projekt prevencie AIDS a ďalšie),

-       zabezpečuje zdravotno-výchovnú intervenciu pri realizácii národných, regionálnych a miestnych projektov (Projekt výchovy obyvateľstva k aktívnej podpore zdravia, Projekt racionalizácie výživy a ďalšie projekty rozvíjajúce Národný program podpory zdravia),

-       poskytuje možnosti individuálnych vyšetrení v poradni zdravia, zisťovania základných parametrov zdravia, poradenstvo v otázkach výživy, sledovania hmotnosti, pohybovej aktivity, stresu, odvykania škodlivým  návykom a pod., v prípade zistenia odchýlok v sledovaných  ukazovateľoch priviesť klientov k včasnej liečbe,

-       vykonáva hromadné kolektívne akcie z príležitosti významných dní vyhlásených SZO alebo dohodnutými organizovanými akciami v podnikoch, úradoch, školách pri športových podujatiach a pod.,

-       monitoruje a analyzuje zdravotné správanie sa obyvateľov v záujme zisťovania potrieb a zabezpečovania efektívnych zdravotno-výchovných intervencií,

-       zabezpečuje informovanosť obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti na ochrane zdravia a na ochrannom liečebnom režime, vrátane informácií o súčasnom stave zdravia obyvateľstva a o stave a vplyve životného štýlu a životného prostredia na zdravie,

-       pôsobí na obyvateľstvo prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia,

-       vykonáva poradenstvo aj pri používaní zdravotno-výchovných metodík a postupov pre organizácie, inštitúcie, hnutia, svojpomocné skupiny a iné spoločenské zoskupenia, aktívne spolupracuje so Slovenským červeným krížom (SČK), zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnými poisťovňami, Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a inými vedeckými inštitúciami,

-       spolupracuje pri úlohách na zabezpečenie zdravotníckej informatiky a štatistiky s referátom Informatika a štatistika,

-       podieľa sa na vyhodnotení monitorovania vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov životného a pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok,

-       spolupracuje so správnymi úradmi a s orgánmi samosprávy pri tvorbe zdravotnej politiky príslušného regiónu, sleduje vývoj zdravotného stavu obyvateľstva daného regiónu s použitím indikátorov verejného zdravia,

-       informuje verejnosť o vývoji zdravotného stavu obyvateľstva,

-       realizuje spoluprácu na nadregionálnej až medzinárodnej úrovni v oblasti svojej činnosti,

-       poskytuje informácie z činnosti oddelenia podpory zdravia na webovú stránku úradu,

-       úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci.

(2)     Zamestnanci oddelenia podpory zdravia sú zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, sestra, odborník v oblasti výchovy k zdraviu.

Na čele oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za plnenie úloh odboru. Vedúci oddelenia riadi zamestnancov oddelenia.

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

Mgr. Miroslava Pavlíková
vedúca odboru - poverená

tn.hdm@uvzsr.sk

650 95 20

PhDr. Zlatica Meravá
iný zdravotnícky pracovník VŠ

tn.zv@uvzsr.sk

650 95 37 , 39

 

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín