Zriadenie RÚVZ  Trenčín

                                                   

1. ZÁKLADNÉ   ÚDAJE    O   ÚRADE

Sídlo:                     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,

(v skratke RÚVZ Trenčín)

ul. Nemocničná 4

911 01   TRENČÍN

Identifikačné  číslo organizácie: 00610968   ,  DIČ : 2021254653

IČ  DPH : NIE  SME   PLÁTCI  DPH

A. ZRIADENIE, PÔSOBNOSŤ:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len RÚVZ Trenčín) je orgánom štátnej správy na úseku ochrany zdravia s pôsobnosťou pre územie okresov:

-        Trenčín

-        Bánovce nad Bebravou

-        Nové Mesto nad Váhom

-        Myjava

v zmysle zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov a na úseku potravinového dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov.

RÚVZ Trenčín vznikol na základe zákona č. 578/2003 z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/2006 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004.

B. PRÁVNE NÁSTUPNÍCTVO:

Na základe tohto právneho predpisu a rozhodnutia Ministra zdravotníctva SR o zrušení Štátneho zdravotného ústavu v Trenčíne č. 07137-29/2003-HH zo dňa 22.12.2003 zanikol Štátny zdravotný ústav v Trenčíne ku dňu 31. decembra 2003. Práva a povinnosti:

-        z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vo verejnej službe

-        správa majetku štátu

-        práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prešli

v celom rozsahu zo Štátneho zdravotného ústavu v Trenčíne na RÚVZ Trenčín.

C. HOSPODÁRENIE, MAJETOK:

RÚVZ Trenčín je štátna rozpočtová organizácia, tvorí jednotný funkčný, organizačný a hospodársky celok, nemá ďalšie začlenené zariadenia. RÚVZ Trenčín vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Na  plnenie svojich úloh má RÚVZ Trenčín v správe majetok štátu, spravuje pohľadávky a  iné majetkové práva, ktoré vznikajú z jeho činnosti. Stav majetku sa vykazuje v účtovnej evidencii. Prevody správy a vlastníctva majetku štátu RÚVZ Trenčín vykonáva v zmysle právnych predpisov.

 

2. VZŤAH   ÚRADU    K   ORGÁNOM   ŠTÁTNEJ    SPRÁVY,

SAMOSPRÁVY   A   ĎALŠÍM   INŠTITÚCIÁM

RÚVZ Trenčín je štátna rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva v súlade so zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Úrad verejného zdravotníctva SR ako nadriadený služobný úrad riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva, riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátneho zdravotného dozoru uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, odborne usmerňuje utváranie a zabezpečovanie zdravých životných podmienok a pracovných podmienok v rámci jednotlivých odborov ochrany zdravia ľudí a zdravotnú výchovu a zabezpečuje ostatné odborné úlohy vo vzťahy k regionálnym úradom verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

RÚVZ Trenčín spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, nadáciami a zdravotníckymi zariadeniami pri plnení úloh na ochranu zdravia a v tých veciach podáva vyjadrenia a stanoviská z hľadiska možného vplyvu na zdravie ľudí.

 

3. VÝKON   ŠTÁTNEJ    SPRÁVY

RÚVZ Trenčín vo svojom územnom obvode:

O     vydáva posudky vo veciach uvedených v  zákone  č. 126/2006  Z.z. o ochrane zdravia ľudí a súčasne schvaľuje prevádzkové poriadky povinných osôb a ich zmeny, ak to vyžaduje tento zákon,

O     vydáva vyjadrenia podľa § 27 ods. 9 citovaného zákona,

O     vydáva povolenia v rámci starostlivosti o zdravé životné podmienky a pracovné podmienky v prípadoch ustanovených týmto zákonom,

O     nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam s výnimkou opatrení uvedených v § 4 ods. 1 písm. g) citovaného zákona,

O     vykonáva štátny zdravotný dozor v rámci svojej územnej pôsobnosti, vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, ukladá sankcie (§ 28 a 29) a ukladá úhrady nákladov (§ 34 ods. 2) citovaného zákona,

O     prejednáva priestupky na úseku zdravotníctva (§ 30) citovaného zákona,

O     zriaďuje komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti,

O     rozhoduje o náhrade nákladov (§ 35 ods. 2) citovaného zákona,

RÚVZ Trenčín vykonáva potravinový dozor podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o potravinách:

§       nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

§       nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

§       nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

§       nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

§       nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

Pri výkone štátnej správy RÚVZ Trenčín spolupracujú so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia.

 

4. ŠPECIALIZOVANÉ ÚLOHY ÚRADU

RÚVZ Trenčín zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

O     zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení, diabetu, osteoporózy,

O     zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného programu,

O     zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce, monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,

O     pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok,

O     zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských činností,

O     zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravujú podklady na vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,

O     vedie evidenciu rizikových prác,

O    monitoruje kvalitu pitnej vody.

RÚVZ Trenčín v rámci špecializovaných zdravotníckych činností v oblasti ochrany zdravia plní aj ďalšie úlohy v odbore mikrobiológie životného prostredia, biológie životného prostredia, chemických analýz a v odbore fyzikálnych faktorov, najmä zabezpečuje:

O     objektivizáciu bionegatívnych a biopozitívnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,

O     laboratórne analyzovanie biologického materiálu so zameraním na overovanie základných biochemických, imunologických, toxikologických a ďalších parametrov,

O     vnútorný kontrolný systém kvality meraní a inej objektivizácie,

O     vykonáva referenčné a špecializované testovanie,

O    vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve.

5. POŽIADAVKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZAMESTNANCOV

Odborné činnosti pri plnení úloh úradov verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 54 zákona NS SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Odborné činnosti zabezpečujú zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme.

6. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

RÚVZ Trenčín sa člení na:

A. ŠTÁTNA SLUŽBA:

O        REGIONÁLNY HYGIENIK – vedúci služobného úradu

O        Osobný úrad

O        Odbor hygieny životného prostredia

§            Oddelenie hygieny urbanizovaného prostredia

§            Oddelenie hygieny zložiek životného prostredia

O        Odbor hygieny výživy

§            Oddelenie fyziológie výživy

§            Oddelenie hygieny požívatín

§            Oddelenie hygieny detí a mládeže

O        Odbor preventívneho pracovného lekárstva

§            Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

§            Oddelenie sledovania zdravotného stavu   pracovníkov

O        Odbor epidemiológie

§            Oddelenie epidemiológie

§            Oddelenie prevencie nemocničných nákaz

 

B. VEREJNÁ SLUŽBA:

O        Odbor ochrany a podpory zdravia

§            Oddelenie výchovy ku zdraviu

§            Poradňa zdravia

O        Laboratóriía RÚVZ

§            Oddelenie chemických analýz  ŽP a   prac. prostredia

§            Oddelenie mikrobiológie  a   biológie životného prostredia

O        Odbor hospodársko-technických činností

§            Oddelenie ekonomické

§            Oddelenie prevádzkovo-technické

O        Samostatné referáty

§            Referát sekretariátu a registratúry

§            Referát právny

§            Referát vnútornej kontroly a COO

§            Referát pre akreditáciu

§            Referát informatiky

7 . VEDÚCI ZAMESTNANCI ÚRADU

Vedúcimi zamestnancami úradu sú:

1.    REGIONÁLNY HYGIENIK (vedúci služobného úradu, štatutár)

1.1.   Zástupca regionálneho hygienika

1.2.   Námestník pre hospodársko-technické činnosti

1.3.   Vedúci osobného úradu

1.4.   Vedúci jednotlivých odborov

1.4.1. Vedúci jednotlivých oddelení

 

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín