Objednávky - platené služby

mshbul1d.gif (157 bytes)

odber a analýza pitných vôd - FO

poebul1a.gif (398 bytes)

odber a analýza pitných vôd, vôd na kúpanie, povrchových vôd  - PO

mshbul1d.gif (157 bytes)

analýzu balených minerálnych vôd, balených pramenitých vôd, balených pitných vôd odpadových vôd

poebul1a.gif (398 bytes)

odber a analýzu potravín

mshbul1d.gif (157 bytes)

meranie a hodnotenie imisií hluku v životnom prostredí zo stacionárnych zdrojov

poebul1a.gif (398 bytes)

meranie expozície hluku v pracovnom prostredí

mshbul1d.gif (157 bytes)

stanovenie chemických škodlivín a pevných aerosólov (prašnosti) v pracovnom prostredí

poebul1a.gif (398 bytes)

kontrola účinnosti sterilizačnej techniky (horúcovzduchové sterilizátory, parné sterilizátory, formaldehydové sterilizátory)

mshbul1d.gif (157 bytes)

mikrobiologická kontrola ovzdušia vnútorných priestorov

poebul1a.gif (398 bytes)

mikrobiologické vyšetrenie  sterilného materiálu a prostredia sterovou metódou v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach  starostlivosti o ľudské telo

mshbul1d.gif (157 bytes)

odber krvi za účelom vystavenia certifikátu o vyšetrení HIV

poebul1a.gif (398 bytes)

odborné konzultácie (napr. projekty pre stavebné povolenie)