Žiadosti - vzory  

Usmernenia  


       Posudková činnosť - žiadosti
       Prevádzkové poriadky - vzory
       Osvedčenia o odbornej spôsobilosti - usmernenie, dokumenty na stiahnutie
       Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti
       objednávky- platené služby
       Vzdanie sa odvolania v 15 dňovej lehote
       Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia
       Informačná povinnosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR a § 19 zákona č.18/2018 Z.z.       o ochrane osobných údajov
       Oznámenie podľa § 52 ods.8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
       ostatné