Úradná tabuža

       Upovedomenie o začatí správneho konania    " k uvedeniu priestorov zariadenia verejného stravovania „Pizzéria U Trokana“, Omšenie parc. č. 223/2, 224/1, kat. úz. Omšenie "      
       Verejná vyhláška 2022    "Vestník vlády "                                 
       Verejná vyhláška 2021    "Vestník vlády "                                 
       Verejná vyhláška 2020    "Vestník vlády "