Regionálny hygienik

(1)       Regionálny hygienik (vedúci služobného úradu) riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť.

(2)       Regionálny hygienik pri zastupovaní organizácie navonok používa označenie „regionálny hygienik“ a vo vzťahu k riadeniu úradu používa označenie „vedúci služobného úradu“.

(3)       Vedúci služobného úradu priamo riadi vedúcich zamestnancov: zástupcu regionálneho hygienika, vedúceho osobného úradu, námestníka pre HTČ, vedúcich odborov. Ďalej priamo riadi samostatné referáty: sekretariát a registratúra, referát právny, referát vnútornej kontroly a COO, referát pre akreditáciu.

(4)       Vedúci služobného úradu rozhoduje o:

a)     zásadných smeroch a prioritách činnosti a rozvoja organizácie, odborov, oddelení a referátov,

b)    vnútornej organizačnej štruktúre, vrátane pôsobnosti organizačných útvarov a systemizácii štátnozamestnaneckých a pracovných miest, o organizačných zmenách,

c)     vzniku, zmene a zániku štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovno-právnych vzťahov podľa príslušných právnych predpisov,

d)    zásadných otázkach personálnej práce, platov a ich zložiek,

e)     prevodoch správy a prevodoch vlastníctva majetku štátu v správe úradu, o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku a o spôsobe ďalšieho   naloženia s ním,

f)      zásadných otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, civilnej ochrany obyvateľstva,

g)    ostatné úkony, pre ktoré sa vyžaduje súhlas alebo povolenie štatutárneho orgánu, podľa všeobecne záväzných predpisov.

(5)       Vedúci služobného úradu schvaľuje:

a)     organizačný a pracovný poriadok, iné organizačno - riadiace akty a opatrenia úradu, služobné predpisy,

b)    plán hlavných úloh a projektov,

c)     záväzné ukazovatele, limity a rozpočet, hospodárenie s prostriedkami ŠR, včítane rozborov hospodárenia organizácie, účtovné a štatistické výkazy

d)    všetky pracovné cesty vedúcich zamestnancov, ktorých priamo riadi a všetkých zamestnancov, ak sa jedná o pracovnú cestu mimo regiónu pôsobnosti RÚVZ Trenčín alebo o zahraničnú pracovnú cestu,

e)     úpravu pracovnej doby, pružný pracovný čas,

f)      výkazy mzdových nárokov, čerpanie dovolenky, náhradného voľna, služobného voľna,  príkazy na prácu nadčas priamo riadených vedúcich zamestnancov,

g)    zvyšovanie alebo prehlbovanie kvalifikácie všetkých zamestnancov a z toho vyplývajúcich nárokov zamestnancov voči úradu.

(6)       Do výlučnej právomoci vedúceho služobného úradu patrí:

-        zabezpečenie činností výkonu štátnej správy a špecializovaných úloh úradu, kontrola a pravidelné hodnotenie plnenia úloh jednotlivými odbormi a zamestnancami, kontrola a hodnotenie vykonávania štátnej služby,

-        uplatňovanie štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov,

-        uplatňovanie pracovno-právnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,

-        uzatváranie zmlúv podľa príslušných právnych predpisov,

-        uplatňovanie práv organizácie zo škôd,

-        prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, rozhodovanie o vyvodení dôsledkov voči zodpovedným zamestnancom,

-        kolektívne vyjednávanie, spolupráca s odborovou organizáciou alebo zástupcami zamestnancov,

-        podpisovanie spisov spracovaných na úrade,

-        prideľovanie spisov na vybavenie príslušným organizačným útvarom,

(7)       Vedúci služobného úradu je povinný:

-        zabezpečiť riadne vykonávanie štátnej správy na úseku ochrany zdravia, dodržiavanie postupov a termínov v súlade so správnym konaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi

-        sledovať, zabezpečiť a dodržiavať plnenie schválenej systemizácie,

-        oznamovať Úradu pre štátnu službu obsadenie štátnozamestnaneckého miesta a uvoľnenie štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade,

-        plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa.

(8)       Vedúci služobného úradu si môže vyhradiť do svojej výlučnej riadiacej právomoci ďalšie úkony, a to bez časového obmedzenia.

(9)       Vedúceho služobného úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca regionálneho hygienika. Vedúci služobného úradu môže poveriť aj v iných prípadoch zástupcu regionálneho hygienika, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. V osobitných prípadoch môže vedúci služobného úradu poveriť zastupovaním aj iného vedúceho zamestnanca.

(1(10)      Pre plnenie úloh úradu deleguje vedúci služobného úradu časť svojej právomoci na priamo riadených vedúcich zamestnancov.

(1(11)      Štátnozamestnanecké vzťahy vedúceho služobného úradu zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý tiež rozhoduje o platových náležitostiach vedúceho služobného úradu RÚVZ Trenčín.

Zástupca riaditeľa

(1)       Zástupcu regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu.

(2)       Zástupca regionálneho hygienika zastupuje vedúceho služobného úradu v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností. Zástupca regionálneho hygienika môže byť poverený vedúcim služobného úradu aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

(3)       Zástupca regionálneho hygienika zabezpečuje:

a)     vzdelávanie nových zamestnancov úradu formou organizovania nástupnej odbornej praxe na jednotlivých pracoviskách úradu,

b)    vzdelávanie zamestnancov úradu formou organizovania odborných seminárov úradu pre jednotlivé kategórie zamestnancov,

c)     vzdelávanie študentov škôl formou organizovania odbornej praxe na pracoviskách úradu.

  

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

MUDr. Ľudmila Bučková ,MPH
riadieľka    / štatutár/

  tn.riaditel@uvzsr.sk

652 12 47, 0911 763 205

Ing. Peter Pružinec
zástupca  riaditeľa
tn.pruzinec@uvzsr.sk 650 95 16, 0911 989 823

Ing. Viera Hollá , MPH
vedúca osobného úradu, námestník pre HTČ

  tn.eu@uvzsr.sk

650 95 41 , 0903 220 187

 

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín