Zisťovanie stupňa telesnej zdatnosti.

Chodecký test

Jednou z možností je chodecký test, ktorý je určený pre osoby vo veku 20-65 rokov. Je potrebné absolvovať dvojkilometrovú trať po rovine v maximálnom tempe, ktorú si každý určí sám. V cieli dvojkilometrovej trate si každý odmeria čas, za ktorý túto vzdialenosť absolvoval, ako aj pulzovú srdcovú frekvenciu počas prvých 15 sekúnd. Index zdatnosti sa vypočíta podľa empirického vzorca :

muži : IZ= 434 - ( dosiahnutý čas v minútach  x 11.6 ) - ( PF / min. x  0.56 )

- ( BMI  x  2,6 ) + ( vek  x 0,2 )

ženy:  IZ= 431 - ( dosiahnutý čas v minútach  x 11.6 ) - ( PF / min. x  0.56 )

- ( BMI  x  2,6 ) + ( vek  x 0,2 )

Príklad:

40 ročná žena dosiahla čas 15 minút a 30 sekúnd, PF prvých 15 sekúnd 30 pulzov , čiže 30 x 4 =120 pulzov za minútu , hmotnosť 60 kg, výška 165 cm, BMI = 60 /1,65  x  1,65 = 22,04  

IZ= 431 - ( 15.5 x 11.6 ) - ( 120 x  0.56 )- ( 22,04  x  2,6 ) + (40  x 0,2 )

IZ= 127,5

Index telesnej zdatnosti              

Kategória zdatnosti

viac ako 130                              

vysoko nadpriemerný

111 až 130                                

nadpriemerný

90  až 110                                 

priemerný

70 až 89                                    

podpriemerný

menej ako 70

vysoko podpriemerný

 

Ruffierov test

Pred začatím testu testovaná osoba je 5 minút v pokoji , potom si v sede odmeria pulzovú frekvenciu v pokoji PF1. Potom urobí 30 drepov za 30 sekúnd. Ihneď po skončení cvičenia sa odmeria pulzová frekvencia po námahe PF2 a po minúte v sede sa znova odmeria pulzová frekvencia v upokojujúcej fáze PF3.

Ruffierov index sa vypočíta:

RI= ( PF1 + PF2 + PF3 - 200 ) /10

 

Index telesnej zdatnosti              

Kategória zdatnosti

0  bodov                            

výborný 

0 – 5 bodov                                

dobrý 

6 – 10 bodov                                 

priemerný

11 – 15 bodov                                    

slabý

nad 15 bodov                                    

veľmi slabý