Pôsobnosť a členenie

samostatných referátov

 

(1)       Samostatné referáty nie sú organizačne začlenené pod konkrétny odbor. Sú priamo podriadené vedúcemu služobného úradu, ktorému priamo zodpovedajú za vykonávané činnosti.

(2)       Zamestnanci samostatných referátov, s výnimkou referátu pre akreditáciu, sú zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme vo funkcii samostatný odborný referent, odborný referent.

 

Referát sekretariátu a registratúry

(1)       Sekretariát zabezpečuje v celom rozsahu práce pre vedúceho služobného úradu: napr.

-        administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku,

-        organizačné zabezpečenie zasadania stálych poradných orgánov, porád, rokovaní a návštev vedúceho služobného úradu, vyhotovovanie záznamov   a kontrola plnenia úloh z rokovaní,

-        vedenie evidencie a zúčtovania prostriedkov reprezentačného fondu vedúceho služobného úradu,

-        prideľovanie úradnej pošty vecne príslušným organizačným útvarom.

(2)       Registratúra zabezpečuje centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej forme. Zabezpečuje akty správnoplatnenia rozhodnutí. Zabezpečuje práce ústrednej spisovne a registratúry, vedie centrálnu registratúru úradu, zodpovedá za archiváciu písomností, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie, spolupracuje s okresným archívom pri vyraďovaní písomností. Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach,.

 

Referát právny

(1)       Referát právny metodicky riadi a koordinuje právnu výchovu, zabezpečuje jednotný výklad právnych predpisov, zabezpečuje právnu pomoc v právnych veciach, zabezpečuje zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov úradu. Zúčastňuje sa jednaní o uložení pokút za nesplnenie uložených opatrení v rámci výkonu štátneho zdravotného a potravinového dozoru, zastupuje úrad v konaní pred súdom. Zabezpečuje, usmerňuje a koordinuje prípravu a vypracúvanie organizačno-riadiacich aktov úradu, vedie kompletnú evidenciu o všeobecne záväzných právnych predpisoch, rezortných predpisoch, riadiacich a organizačných normách a individuálnych aktov riadenia úradu, z právneho hľadiska posudzuje návrhy zmlúv uzatváraných úradom, zabezpečuje a rieši majetkovo-právne vysporiadanie úradu voči iným právnym subjektom.

(2)       Činnosti vykonávané právnym referátom musí zabezpečovať aspoň jeden zamestnanec s VŠ právnickým vzdelaním.

 

Referát vnútornej kontroly a civilnej ochrany a obrany

(1)       Referát vnútornej kontroly vykonáva vnútornú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a kontrolným poriadkom úradu. V rámci toho:

-        vedie z poverenia vedúceho služobného úradu kontrolné akcie úradu a kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, dohliada na dodržiavanie kontrolného poriadku a všeobecne záväzných právnych predpisov o kontrolnej činnosti, vyhodnocuje vnútorný kontrolný systém úradu,

-        vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a predpisov platných pri nakladaní s prostriedkami,

-        podľa rozhodnutia vedúceho služobného úradu prešetruje a odstupuje na prešetrenie v rámci vecnej príslušnosti sťažnosti, oznámenia, podnety a petície prijaté úradom a kontroluje ich vybavovanie,

-        v spolupráci s odborom HTČ kontroluje správnosť a hodnovernosť účtovníctva, dodržiavanie predpisov pre odmeňovanie zamestnancov, prípadne ďalšie oblasti podľa poverenia,

-        zúčastňuje sa inventarizačných prác,

-        vypracúva kontrolný poriadok úradu.

(2)       Referát civilnej ochrany a obrany zabezpečuje pripravenosť úradu na činnosť za brannej pohotovosti štátu plnením krízového plánu úradu, koordinuje prácu odborných útvarov v rámci zabezpečenia úloh hospodárskej mobilizácie a plní úlohy v oblasti civilnej ochrany. Vytvára organizačné, dokumentačné predpoklady na zabezpečenie riadenia úseku obrany v prípade vyhlásenia brannej pohotovosti štátu, pripravuje a spracováva plány činnosti úradu pri vyhlásení predbežných opatrení a stupňov pohotovosti. V oblasti civilnej ochrany vytvára predpoklady na zabezpečenie činnosti štátu a jednotky CO po vyhlásení režimových opatrení a stupňov pohotovosti v zmysle osobitných predpisov. Pri výkone úloh týkajúcich sa ochrany skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva sa podľa osobitných predpisov zabezpečujú tieto činnosti:

-        vedie centrálny protokol úradu o utajovaných písomných materiáloch,

-        kontroluje ich evidenciu a úschovu v organizačných útvaroch úradu a sleduje ich obeh podľa príslušných predpisov,

-        vykonáva odbornú výchovu pracovníkov úradu určených pre styk s utajovanými skutočnosťami, metodicky riadi a kontroluje činnosť poverených pracovníkov na úseku ochrany utajovaných skutočností v organizácii,

-        kontroluje v úrade dodržiavanie zásad ochrany utajovaných skutočností a spracúva správu o stave na úseku ochrany pre vedúceho služobného úradu,

-        spracúva prehľady funkcií a miest, na ktorých sa pracovníci oboznamujú so štátnym a služobným tajomstvom, zoznam utajovaných skutočností v odbore pôsobnosti úradu a zabezpečuje ich priebežnú aktualizáciu,

-        vedie evidenciu úradných pečiatok a pečatidiel, kovových schránok, náhradných kľúčov od trezorov s utajovanými skutočnosťami, protokolov, zápisníkov referenta, pomocnú vojenskú evidenciu a písomnú agendu spojenú s oslobodzovaním vojakov v zálohe, evidenčné karty určených pracovníkov,

-        metodicky usmerňuje, koordinuje a spracúva návrhy smerníc a príkazov týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností.

 

Referát pre akreditáciu

(1)       Referát pre akreditáciu zabezpečuje činnosti súvisiace so správnou laboratórnou praxou a akreditáciou laboratórií. Jedná sa o systém zabezpečenia kvality laboratórnych analýz. Činnosť za zabezpečuje priebežne, nad rámec ostatných pracovných povinností zamestnancov. Činnosť nie je zabezpečovaná samostatne vyčleneným pracovným úväzkom, jedná sa o osobitné poverenie. Referát pre akreditáciu vykonáva činnosti nezávisle od odboru laboratórií i ostatných odborných útvarov úradu, je priamo podriadený vedúcemu služobného úradu.

(2)       Referát pre akreditáciu sa člení na:

-        vnútorný audit,

-        manažér kvality,

-        metrológ.

                                                                                 Referát pre informatiku
-        kancelária regionálnej hygieničky,

-        zabezpečuje v spolupráci s odborom HTČ chod výpočtovej techniky, jej obmenu, údržbu a opravy,

-        zabezpečuje informačný systém úradu, chod LAN siete, e-mailovú poštu, prístupu na internet, inštaláciu a údržbu softvéru, informačných systémov (napr. ISHEM),

-        zabezpečuje práce na kompletizácii výročnej správy úradu, jej prezentácii,

-        zabezpečuje agendu webovej stránky úradu, pravidelne ju j aktualizuje ,vytvára nové .html súbory, spracovanie nových e-mailových schránok ,vyhodnocuje správnosť a funkčnosť

 

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

Referát sekretariátu a registratúry

Mgr. Marcela Minarčinová
samostatný odborný referent
ref. sekretariátu
ref. dopravy - dispečer
tn.sek@uvzsr.sk 650 95 47
Gabriela Kráľová
samostatný odborný referent
ref. registratúry
tn.opo@uvzsr.sk 650 95 12

Referát právny

JUDr. Oľga Kandráčová
samostatný odborný referent
ref. právny
tn.pravne@uvzsr.sk 650 95 15

Referát vnútornej kontroly a COO


samostatný odborný referent
ref. vnútornej kontroly
ref. CO
650 95 41

Referát pre akreditáciu

Ing.Katarína Bujnová
vnútorný audítor
tn.hlm@uvzsr.sk 650 95 34
RNDr. Branislav Cích
vnútorný audítor
tn.cich@uvzsr.sk 650 95 32
RNDr. Branislav Cích
manažer kvality
ref. BOZP, PO
tn.cich@uvzsr.sk 650 95 31

Referát   informatiky

Gabriela Provazníková
Kancelária regionálnej hygieničky
samostatný odborný referent informatiky a štatistiky
správca siete a VT
tn.ruvz@uvzsr.sk 650 95 40

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín