pred_zariadenie.PNG (101733 bytes)    V zmysle § 24 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z.“) v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve. V zmysle ods. 7 cit. paragrafu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní vydá zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár. Povinnosť uvádzať údaj o očkovaní resp. neočkovaní a jeho dôvodoch na potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, je vyššie citovaným zákonom č. 355/2007 Z. z. pre praktických lekárov starostlivosti o deti a dorast jednoznačne ustanovená.

         Vzor prihlášky