Právoplatné rozhodnutia

                  V zmysle zákona č. 42 z 5.2.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z.
                  o potravinách v  znení  neskorších predpisov  a ktorým sa   dopĺňajú a menia niektoré
                  zákony.   Orgán  úradnej  kontroly  potravín   zverejňuje na    svojom   webovom  sídle
                  právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.


                                 Právoplatné rozhodnutia Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne:

   

ROK 2022

Rozhodnutie  RUVZ/2022/3954-3 zo dňa 27.10. 2022 , právoplatné 22.11.2022