OBDOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

Právne predpisy v ochrane zdravia pri práci

 

(1)     Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie (ďalej len „PPLaT“) v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti s podporou a udržaním telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, s prevenciou zmien zdravia zamestnancov vyvolávanou pracovnými podmienkami, s ochranou zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, s umiestnením zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a s ich udržaním v tomto prostredí, s prispôsobením práce človeku. Využíva pritom poznatky z hygieny práce, fyziológie a psychológie práce, priemyselnej toxikológie a z prešetrovania príčin profesionálnych ochorení.

(2)       Odbor PPLaT plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru:

-        zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-     skúma príčiny hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia podmienených prácou,

-     sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci so zohľadnením mimopracovných vplyvov,

-     usmerňuje spoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia stanovením a presadzovaním národných stratégií, priorít a zdravotných programov v záujme zdravia zamestnancov,

-     ovplyvňuje rozvoj a podporu zdravia ľudí pri práci,

-     sleduje bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú pohodu,

-     sleduje podmienky práce osobitných skupín zamestnancov, najmä zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých zamestnancov, tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím,

-     analyzuje a hodnotí príčiny vedúce k poškodeniu zdravia faktormi práce a pracovného prostredia, analyzuje príčiny zhoršovania pracovnej pohody a spracováva ich do zdravotníckej štatistiky,

-     vykonáva hodnotenia expozície faktorom práce a pracovného prostredia, identifikuje potenciálne expozície, stanovuje faktory práce a pracovného prostredia, odhaduje celkovú expozíciu, stanovuje stratégiu merania skutočnej expozície zamestnancov,

-     vykonáva objektivizáciu fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže a reakcií organizmu zamestnancov na faktory pracovného prostredia a podmienky života a práce, získané údaje spracúva do zdravotníckej štatistiky,

-     vykonáva hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu,

-     vykonáva usmernenia v prevencii, k ochrane a podpore zdravia a zvyšovania zdravotného vedomia formou individuálnej a skupinovej výchovy ku zdraviu, konzultácií, poradenstva, školení, publikačných a prednáškových aktivít, poradenstvom v poradni zdravia pri práci,

-     navrhuje opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovania práce telesným a duševným schopnostiam zamestnancov,

-     presadzuje opatrenia na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri práci,

-     usmerňuje programy efektívnej ochrany zdravia pracujúcej populácie, podieľa sa na ich realizácii a na vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov v rámci projektov a koncepcií na ochranu a podporu zdravia,

-     odborne usmerňuje fyzické a právnické osoby pri vytváraní zdravých pracovných podmienok,

-     odborne usmerňuje a aktívne sa podieľa na výchove a vzdelávaní v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie zamestnancov,

-     kontroluje a usmerňuje prácu tímov pracovnej zdravotnej služby,

-     overuje odbornú spôsobilosť na výkon činností určených právnymi predpismi,

-     zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

-     úzko spolupracuje s pracoviskami klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie pri predchádzaní poškodzovania zdravia škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, pri zlepšovaní zdravotného stavu zamestnancov, podporovaní zdravého spôsobu života a udržiavaní zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zvyšovania pracovnej schopnosti,

-     prešetruje podozrenia na chorobu z povolania, hodnotí expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a spolupracuje s lekármi na pracoviskách klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorí na základe poskytnutých výsledkov prešetrenia a hodnotenia priznávajú chorobu z povolania,

-     kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a individuálnych správnych aktov vydaných orgánmi verejného zdravotníctva na ochranu zdravia zamestnancov pri práci,

-     vykonáva posudkovú činnosť,

-     využíva represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými inštitúciami na regionálnej úrovni v ochrane, rozvoji a podpore zdravia zamestnancov,

-     vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke a nezdravotnícke organizácie s cieľom presadzovať a realizovať opatrenia primárnej prevencie najmä pri:

§        výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,

§     vývoji, výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov, chemikálií,

§        objektivizácii expozícií faktorom pracovného prostredia a práce,

§        zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie zamestnancov,

-     vedie register rizikových prác na regionálnej úrovni a register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami,

-     uchováva zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnancov odovzdané povinnými subjektmi po ukončení ich činnosti,

-     poskytuje poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci,

-     spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s pracovnou zdravotnou službou, so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, s inými rezortmi a inštitúciami, s orgánmi dozoru a s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so vzdelávacími inštitúciami, s masovokomunikačnými prostriedkami,

-        poskytuje informácie z činnosti odboru PPLaT na webovú stránku úradu a oddelenia podpory zdravia,

-        úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci.

(3)       Zamestnanci odboru PPLaT sú štátni zamestnanci vo funkcii hlavný radca, odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník alebo iný odborný pracovník v odbore zdravých pracovných podmienok s VŠ vzdelaním, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník so SŠ vzdelaním so zameraním na zdravé pracovné podmienky.

(4)       Na čele odboru PPLaT je vedúci odboru, ktorý zodpovedá za plnenie úloh odboru. Vedúci odboru riadi, organizuje a kontroluje prácu zamestnancov odboru. Úlohy vedúceho odboru sú uvedené v článku 13 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa článku 30 Organizačného poriadku.

(5)       Odbor PPLaT sa člení na:

-        oddelenie sledovania zdravotného stavu zamestnancov,

-        oddelenie štátneho zdravotného dozoru.

 

Pôsobnosť a členenie oddelenia sledovania zdravotného stavu zamestnancov

(1     Oddelenie sledovania zdravotného stavu zamestnancov (ďalej len oddelenie SZSZ) zabezpečuje plnenie úloh v oblasti preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru.

(2)    Oddelenie SZSZ plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru:

      zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-     skúma príčiny hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia podmienených prácou,

-     sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci so zohľadnením mimopracovných vplyvov,

-     usmerňuje spoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia stanovením a presadzovaním národných stratégií, priorít a zdravotných programov v záujme zdravia zamestnancov,

-     ovplyvňuje rozvoja podporu zdravia ľudí pri práci,

-     sleduje bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú pohodu,

-     sleduje podmienky práce osobitných skupín zamestnancov, najmä zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých zamestnancov, tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím,

-     analyzuje a hodnotí príčiny vedúce k poškodeniu zdravia faktormi práce a pracovného prostredia, analyzuje príčiny zhoršovania pracovnej pohody a spracováva ich do zdravotníckej štatistiky,

-     vykonáva hodnotenia expozície faktorom práce a pracovného prostredia, identifikuje potenciálne expozície, stanovuje faktory práce a pracovného prostredia, odhaduje celkovú expozíciu, stanovuje stratégiu merania skutočnej expozície zamestnancov,

-     vykonáva objektivizáciu fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže a reakcií organizmu zamestnancov na faktory pracovného prostredia a podmienky života a práce, získané údaje spracúva do zdravotníckej štatistiky,

-     vykonáva hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu,

-     úzko spolupracuje s pracoviskami klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie pri predchádzaní poškodzovania zdravia škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, pri zlepšovaní zdravotného stavu zamestnancov, podporovaní zdravého spôsobu života a udržiavaní zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zvyšovania pracovnej schopnosti,

-     prešetruje podozrenia na chorobu z povolania, hodnotí expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a spolupracuje s lekármi na pracoviskách klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorí na základe poskytnutých výsledkov prešetrenia a hodnotenia priznávajú chorobu z povolania,

-     uchováva zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnancov odovzdané povinnými subjektmi po ukončení ich činnosti,

-     vykonáva usmernenia v prevencii, k ochrane a podpore zdravia a zvyšovania zdravotného vedomia formou individuálnej a skupinovej výchovy ku zdraviu, konzultácií, poradenstva, školení, publikačných a prednáškových aktivít, poradenstvom v poradni zdravia pri práci,

-     usmerňuje programy efektívnej ochrany zdravia pracujúcej populácie, podieľa sa na ich realizácii a na vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov v rámci projektov a koncepcií na ochranu a podporu zdravia,

-     odborne usmerňuje fyzické a právnické osoby pri vytváraní zdravých pracovných podmienok,

-     odborne usmerňuje a aktívne sa podieľa na výchove a vzdelávaní v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie zamestnancov.

(3)    Zamestnanci oddelenia SZSZ sú štátni zamestnanci vo funkcii odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník alebo iný odborný pracovník v odbore zdravých pracovných podmienok s VŠ vzdelaním, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník so SŠ vzdelaním so zameraním na zdravé pracovné podmienky.

(4)     Na čele oddelenia SZSZ je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za plnenie úloh oddelenia. Vedúci oddelenia riadi, organizuje a kontroluje prácu zamestnancov oddelenia. Úlohy vedúceho oddelenia sú uvedené v článku 14 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa odseku 2.

(5)    Oddelenie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky.

 

 

Odborná spôsobilosť na prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami

                              

(1)      Vzor žiadosti a ostatných potrebných dokumentov na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami je uvedený na  stránke RÚVZ TN    - klikni TU

(2)        Na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami sa podľa § 16 ods. 12 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. požaduje odborná prax.

 (3)       Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja vydá osvedčenie bez skúšky pred komisiou na základe overenia týchto dokladov o odbornej praxi

a)        potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) zamestnanca, ktorý obchodoval (5 rokov) alebo odborne využíval (6 rokov) uvedené látky a prípravky.

b)        čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, ktorý obchodoval (5 rokov) alebo odborne využíval (6 rokov) uvedené látky a prípravky v prípade, že nemal predchádzajúceho zamestnávateľa alebo zamestnávateľ ukončil činnosť.

 (4)        Odborná prax na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez skúšky pred komisiou podľa ods. 3 môže byť preukázaná na akékoľvek veľmi toxické a toxické látky a zmesi.

 (5)       Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja vydá osvedčenie na základe vykonanej skúšky pred komisiou na základe týchto dokladov o praxi

a)        potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) zamestnanca, ktorý obchodoval (2 roky) alebo odborne využíval (3 roky) uvedené látky a prípravky.

 b)       čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, ktorý obchodoval   (2 roky) alebo odborne využíval (3 roky) uvedené látky a prípravky v prípade, že nemal predchádzajúceho zamestnávateľa alebo zamestnávateľ ukončil činnosť.  

(6)        Odborná prax na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa ods. 5 môže byť preukázaná na akékoľvek veľmi toxické a toxické látky a zmesi.  

(7)   Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zmien a doplnkov sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú (§ 16 ods. 31).

(8)        Pred vydaním osvedčenia musí žiadateľ podpísať súhlas s použitím osobných údajov na  tlačive príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

(9)        Pri skúške sú preverované znalosti z:  

a)        právne predpisy súvisiace s prácou s veľmi toxickými (T+) látkami a toxickými (T) látkami a zmesami, upravujúce:

§              zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§              zákon č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon),

§              Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry,

§              Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006,

§              Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

b)        toxikológia; príslušné toxické a veľmi toxické látky a zmesi, 

c)        zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami. 

(10)       Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti je  ustanovený Vyhláškou MZ SR č. 520/2007 Z. z. 

(11)    Preskúšanie pozostáva z písomného testu (min. 30 otázok) a ústnej skúšky (3 otázky). Úspešné vykonanie skúšky je podmienené úspešným vykonaním písomnej aj ústnej časti preskúšania 

K vydaniu osvedčenia odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami je potrebné doložiť:
        –
          Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

          Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe

          Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe

          Súhlas dotknutej osoby

          Kolková známka 50,- €

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

MUDr.Ľubomíra Slemenská
vedúci oddelenia , hlavny radca

tn.slemenska@uvzsr.sk

650 95 24, 0911 989 825

Mgr. Martina Poradová
odborný radca
tn.hluk@uvzsr.sk 650 95 29, 0911 989 825
Mgr. Adriana Bajzová
odborný radca
tn.hluk@uvzsr.sk 650 95 29
Ing. Štefan Škvarka
odborný radca
tn.ppl3@uvzsr.sk 650 95 28
Jitka Haneková
radca
tn.ppl2@uvzsr.sk 650 95 28
Mgr. Petra Znášiková
odborný radca
tn.ppl1@uvzsr.sk 650 95 27
Lubica Marčeková
radca  
tn.ppl@uvzsr.sk 650 95 26
Monika Klačmanová
radca
tn.ppl@uvzsr.sk 650 95 26
Mgr.Jana Motolová
odborny radca
tn.ppl@uvzsr.sk 650 95 26
Mgr. Lukáš Raška
radca
tn.ppl@uvzsr.sk 650 95 26
Mgr. Zuzana Vániová
radca  
tn.ppl6@uvzsr.sk 650 95 29