Portál otvorených dát

                                                                                                                                                 portaldata.gif (3563 bytes) 
  

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní  sa  tým  lepší prístup k informáciám, pretože  sa  na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti  zo  zahraničia ukazujú,  že stačí,   ak  verejná  správa poskytne  kvalitné  dáta a samotní občania  vytvoria  používateľsky   atraktívne   koncepty   a   aplikácie.  Rovnako  sa potvrdilo,  že  významným  užívateľom   zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.
ata.gov.sk je  katalóg   obsahujúci  rôzne   užitočné  dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity.   Môžete   tu   zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

 

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát : datagov1.png (7536 bytes)

- Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

- Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam  jednotlivých "stĺpcov v tabuľke " či okienok vo formulári),  diaľkovo  prístupné, v strojovo    spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2022

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Faktúry za rok 2022           

xml pdf csv

Objednávky za rok 2022           

xmlpdf pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2022   

xml pdf pdf

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2021

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Faktúry za rok 2021           

xml pdf csv

Objednávky za rok 2021           

xmlpdf pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2021   

xml pdf pdf

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2020

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Objednávky za rok 2020           

xmlpdf pdf

Faktúry za rok 2020           

xml pdf csv

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky
závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2020

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2020   

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými látkami
a prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami 2020

xml pdf

Register s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska,
prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória 2020

xml pdf

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2019

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Objednávky za rok 2019           

xmlpdf pdf

Faktúry za rok 2019           

xml pdf csv

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky
závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2019

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2019   

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými látkami
a prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami 2019

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2019

xml pdf

Register s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska,
prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória 2019

xml pdf

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2018

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Objednávky za rok 2018           

xmlpdfpdf

Faktúry za rok 2018           

xml pdf csv

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky
závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2018

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2018    

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými látkami
a prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami 2018

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2018

xml pdf

Register s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska,
prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória 2018

xml pdf

 

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2017

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Objednávky za rok 2017           

xml pdf pdf

Faktúry za rok 2017           

xml pdf csv

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky
závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2017

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2017    

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2017

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti
výroba kozmetických výrobkov 2017

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými látkami
a prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami 2017

xml pdf

Register s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska,
prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória 2017

xml pdf

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2016

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Objednávky za rok 2016           

xmlpdfpdf

Faktúry za rok 2016           

xml pdf csv

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky
závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2016

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2016    

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými látkami
a prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami 2016

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2016

xml pdf

Datasety uverejňované RÚVZ Trenčín za rok 2015

Názov datasetu

Umiestnenie
datasetu(link)

Objednávky za rok 2015           

xml pdf pdf

Faktúry za rok 2015           

xml pdf csv

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky
závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 2015

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2015    

xml pdf

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 2015

xml pdf