Odbory   RÚVZ so sídlom v Trenčíne

       Úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu
       Osobný úrad
       Odbor dokumentačno–právny
       Odbor hygieny životného prostredia a zdravia
       Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
       Odbor hygieny detí a mládeže
       Odbor epidemiológie
       Odbor preventívneho pracovného lekárstva
       Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
       Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
       Odbor ekonomiky a prevádzky
       Národné referenčné centrum