Odbory   RÚVZ

       Regionálny hygienik
       Osobný úrad
       Hygiena životného  prostredia  a  zdravia
       Hygiena výživy  a  bezpečnosti  potravín
       Hygiena  detí a mládeže
       Preventívne  pracovné  lekárstvo  a  toxikológia
       Epidemiológia
       Podpora zdravia a výchova k zdraviu
       Laboratóriá   RÚVZ
       Národné referenčné centrá
       Hosp. technický útvar
       Samostatné referáty