Objednávky  za rok  2011
                                                

                                                        Podľa § 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene a doplnení
                                                        niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  RÚVZ  Trenčín  ako povinná osoba uvedené v  § 2 ods.
                                                        2 zákona zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní
                                                        odo dňa ich vyhotovenia. Podľa   Nariadenia  vlády SR č. 118/2011 Z.z., ktorým  sa  ustanovuje  hodnota
                                                        objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, RÚVZ Trenčín ako povinná
                                                        osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje objednávky tovarov a služieb, ak súhrnná hodnota týchto tovarov
                                                        a služieb na jednej objednávke nepresahuje sumu 3.000,– EUR bez dane z pridanej hodnoty.

Číslo Dodávateľ

suma bez DPH

Dátum vystavenia súbor PDF
50/2011 Slovenská pošta , Bratislava

5250,00 Eur

04.05.2011

zobraziť

86/2011 Slovenská pošta , Bratislava 9750,00 Eur 01.07.2011

zobraziť

105/2011 Fakultná nemocnica Trenčín

3003,00 Eur

16.08.2011

zobraziť

                                                Archív   objednávok  : Január   - apríl  2011