Koronavirus
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila epidémiu 2019-nCoV za globálny stav núdze. MZ SR, ÚVZ SR prijali v rámci rezortu zdravotníctva opatrenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňom 3.2.2020 prijal ako jedno z opatrení v súvislosti s výskytom akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom zriadenie telefónnej linky pre verejnosť(call centrum).
Obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí budú potrebovať informácie ako postupovať pri podozrení na ochorenie spôsobené koronavírusom môžu volať počas
úradných hodín    na číslo

0911763203
tn.covid19@uvzsr.sk

Informácie pre verejnosť sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR    a    RÚVZ Trenčín.
V prípade otázok týkajúcich sa problematiky:
- odboru Hygieny životného prostredia a zdravia - volajte tel. číslo 032/6509 517, 032/6509 554, 0911/989 823
(predajne nepotravinárskeho charakteru, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, služby obyvateľstvu, sociálne
služby, ubytovacie zariadenia, pohrebníctva, telovýchovné zariadenia)

- odboru Hygieny výživy a bezpečnosti potravín - volajte tel. číslo 032/6509 518, 032/6509 557, 0911/989 824
(zariadenia spoločného stravovania – reštaurácie, rýchle občerstvenia, cukrárne, bary, kaviarne,
bistrá, a pod., potravinárske prevádzky, predajne potravín, podniky s výrobou, skladovaním a predajom
materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, prevádzkarne s výrobou,
manipuláciou a umiestňovaním na trh kozmetických výrobkov, drogérie)

- odboru Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia - volajte tel. číslo 0911/989 825
(výrobné prevádzky, pracovné podmienky zamestnancov)

- oddelenia Hygieny detí a mládeže - volajte tel. číslo 0911/626 922
(školské zariadenia, prevádzky, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku,
prevádzky mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, zariadenia poskytujúce ubytovacie služby pre deti a mládež,
zariadenia školského stravovania, školské bufety, zotavovacie podujatia)

                   

Online registračný formulár po príchode z rizikovej krajiny . .     klikni tu