regionálna hygienička MUDr. źudmila Bučková, MPH  - 0911763205
zástupca reg.hygieničky Ing. Peter Pružinec               - 0911989823
web.stránka www.ruvztn.sk
ústredňa - spojovatežka 032-6509511
Oddelenia predvolba 032-     e-mail
ústredňa 6509511
Fax 6521997
Regionálny hygienička 6509547 tn.riaditel@uvzsr.sk
Kancelária RH
Sekretariát  6509547 tn.sek@uvzsr.sk
podatežňa , registratúra 6509512 tn.opo@uvzsr.sk
Právne oddelenie 6509515 tn.pravne@uvzsr.sk
ZIaŠ 6509540 tn.ruvz@uvzsr.sk
Hygieny životného prostredia
vedúca odboru 6509516 tn.pruzinec@uvzsr.sk
odd. HŽŽP  6509554 tn.voda@uvzsr.sk
odd. HŽP 6509551 tn.hzp@uvzsr.sk;tn.hzp4@uvzsr.sk
odd. HŽP 6509517 tn.hzp3@uvzsr.sk
odd. HŽP 6509554 tn.hzp1@uvzsr.sk;tn.hzp5@uvzsr.sk;tn.hzp2@uvzsr.sk
Hygiena výživy
Vedúca odboru 6509557 tn.galkova@uvzsr.sk
odd. HV 6509519 tn.hv@uvzsr.sk;tn.hv4@uvzsr.sk;tn.babulikova@uvzsr.sk
odd. HV 6509556 tn.hv5@uvzsr.sk
odd. HV   6509518 tn.hv2@uvzsr.sk
odd. HV   6509556 tn.hv3@uvzsr.sk
odd. HV   6509518 tn.hv1@uvzsr.sk;tn.hv2@uvzsr.sk;tn.hv6@uvzsr.sk
Hygiena detí a mládeže
vedúca odd. HDM   6509520 tn.pavlikova@uvzsr.sk
odd. HDM   6509520 tn.hdm@uvzsr.sk
Preventívne pracovné lekárstvo
Vedúca odboru  6509524 tn.hluk@uvzsr.sk
odd. PPL

6509526

tn.ppl@uvzsr.sk
odd. PPL

6509528

tn.ppl2@uvzsr.sk
odd. PPL

6509527

tn.ppl3@uvzsr.sk;tn.ppl4@uvzsr.sk
odd. PPL

6509528

tn.hluk@uvzsr.sk
Epidemiológia
vedúca odboru 6509521 tn.stefkovicova@uvzsr.sk
odb. - Epid. 6509561 tn.litvova@uvzsr.sk
odd. - Epid. 6509523 tn.epi2@uvzsr.sk
odd. - Epid. 6509523 tn.epi@uvzsr.sk
odd. - Epid. 6509522 tn.epi3@uvzsr.sk
Podpora zdravia a výchova k zdraviu
Vedúca odd.  6509520 tn.hdm@uvzsr.sk
odd. 6509537 tn.zv@uvzsr.sk
Poradňa - ambulancia. 6509539 tn.poradna@uvzsr.sk
Odbor ekonomiky a žudských zdrojov
Vedúca odboru 6509541 tn.eu@uvzsr.sk
ref. MZD  6509542 tn.mzd@uvzsr.sk
ref. UČT  6509544 tn.uct@uvzsr.sk
pokladňa 6509549 tn.pokladna@uvzsr.sk
ref. OTE 6509514 tn.ote@uvzsr.sk
ref. MTZ 6509513 tn.mtz@uvzsr.sk
vodiči 6509546 tn.vodici@uvzsr.sk
Laboratória RÚVZ
vedúca labor. 6509558 tn.hl@uvzsr.sk
oddelenie, CP 6509536 tn.cp@uvzsr.sk
hluk 6509529 tn.hluk@uvzsr.sk
HL OCHA 6509531 tn.cich@uvzsr.sk
HL OCHA 6509530
vedúca odd .  HLM 

6509534

tn.kocianova@uvzsr.sk
odd.  HLM 

6509535

tn.hlm@uvzsr.sk