Tlak krvi

Čo je tlak krvi?

Je to tlak krvi na stenu cievnu, jeho hodnota  v priebehu dňa kolíše, jeho výšku ovplyvňuje viacero faktorov, napr. fyzická námaha,  stres, alkohol, fajčenie. Najväčší tlak je na začiatku veľkých tepien.

Ako správne merať krvný tlak?

Zvýšený tlak krvi nemusí byt spojený zo žiadnymi prejavmi u postihnutého, to je dôvod, prečo je dôležité krvný tlak si odmerať. V poslednej dobe sa zvýšila dostupnosť tlakomerov. Jednotlivé typy majú rôzne výhody i nevýhody. Pri meraní je však vždy potrebné dodržať základné zásady , aby meranie bolo smerodajné.
Pred meraním krvného tlaku nepite alkohol, nefajčíte, nešportujte. Chlad zvyšuje tlak krvi, teplota by mala byt v miestnosti asi 20 stupňov C .Stres ovplyvňuje Váš tlak krvi, dôležité je preto pred meraním ukľudniť sa. Manžetu na ruku neprikladajte cez šaty a zabráňte poškrteniu ramena odevom.
Pres začatím merania pacient sedí niekoľko minút v tichej miestnosti na pohodlnej stoličke s operadlom. Uvolní svaly ramena, lakeť je podopretý na podložke v úrovni srdca. Systolický i diastolický tlak sa doporučuje zmerať najmenej dva razy za sebou v intervale nie kratšom ako 3 minúty. Pri prvej návšteve sa doporučuje zmerať tlak na obidvoch ramenách. Ak je rozdiel medzi ramenami opakovane pri systolickom tlaku viac ako 10 mm Hg a pri diastolickom viac ako 5 mm Hg, doporučuje sa používať rameno s vyššími hodnotami. Je potrebné zdôrazniť, že dnešné poloautomatické a automatické tlakomery majú podliehať pravidelnému testovaniu na presnosť a spoľahlivosť merania v porovnaní so štandardným ortuťovým tlakomerom.


Tlak krvi si môžete dať zmerať i na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne v poradni zdravia denne od 7,30 hod. do 15,oo hod. Telefón: 032/ 6509539

 

 

Pre prípad samomerania krvného tlaku pacientom uvádzame príklad tabuľky rozdielu hodnôt nameraných v ambulancii a doma. Hodnoty samomerania sú nižšie z dôvodu vplyvu iných faktorov na pacienta v ambulancii ( stres, strach z vyšetrenia, fenomén bieleho plášťa ).

Predchádzajúca klasifikácia a hodnotenie výšky krvného tlaku vychádza z merania z tlaku v ambulancii a určujúce sú tieto hodnoty, preto doma namerané hodnoty treba podľa tejto tabuľky adekvátne zvýšiť. Je možné, že osoby s výrazným rozdielom medzi hodnotami domáceho a ambulantného krvného tlaku sú vystavené vyššiemu kadiovaskulárnemu riziku a častejšie sa u nich vyskytujú ďalšie rizikové faktory.

Stratégia hodnotenia rizika a liečba vysokého TK

Klasifikácia krvného tlaku

Platí pre dospelých od 18 rokov a starších, ktorí neberú lieky na vysoký tlak a nie sú akútne chorí O skupina - optimálny tlak je taký, ak systolický tlak krvi je menší ako 120 a zároveň je diastolický tlak menší ako 80 s poznámkou , že výraz optimum je vzťahovaný na riziko ochorenia srdca a ciev. Treba však zhodnotiť klinický význam týchto hodnôt, nakoľko nižšie hodnoty TK môžu spôsobovať isté ťažkosti napr. bolesti hlavy , závraty , nižšiu výkonnosť, alebo môžu prípadne aj byt prejavom choroby. Tu ale treba uviesť , že zdravý človek , prípadne človek, ktorý sa pravidelne venuje pohybovej aktivite, obvykle toleruje aj nižšie hodnoty tlaku krvi v porovnaní s človekom netrénovaným. Zároveň správne rozvrhnutá pohybová aktivita optimalizuje krvný tlak.
/ nie je cieľom, za každú cenu alebo prostredníctvom podporných prostriedkov zvyšovať krvný tlak/
1.optimálny tlak krvi - je menší , alebo rovný 120/80 mmHg
2.normálny tlak krvi - je od 120/80 do 140/90 mmHg
3.hypertenzia I.stupna - je od 140/90 do 160/100 mmHg
4.hypertenzia II.stupna - je od 160/100 do 180/110 mmHg
5.hypertenzia III.stupna - je TK od 180/110 mmHg a vyšší

Pokiaľ tlak krvi možno zaradiť do viacerých skupín, potom sa zaraduje do vyššieho stupňa, napr. TK 155/85 mmHg  systolický tlak krvi je 155 , čo prináleží skupine - hypertenzia I. diastolický tlak krvi je 85, čo prináleží skupine normálny tlak krvi, zaradenie je potom hypertenzia I.

Aká je Vaša hodnota tlaku krvi?

Hodnota tlaku krvi , z ktorej sa vychádza pri zaradení do skupiny, sa získa nasledovným spôsobom: Stanoví sa priemerná hodnota systolického tlaku krvi a priemerná hodnota diastolického tlaku krvi z 2, prípadne viacerých meraní pri každej návšteve /príležitosti merania/.


Priebeh návštev:
1. návšteva ( 2 a viac krát zmerať TK) ,
2. návšteva ( 2 a viac krát zmerať TK) ... prípadne 3. návšteva analogicky ...
Výsledná hodnota tlaku sa získa vypočítaním priemeru z vyššie uvedených priemerných hodnôt z 2, prípadne viacerých návštev po prvom skríningovom meraní.
 
Periódy sledovania tlaku krvi sú 2 - 4 týždne na začiatku, neskôr 3, 6 mesiacov alebo podľa potreby.

Co je to hypertenzia?

Ak sú hodnoty Vášho krvného tlaku opakovane pri troch na sebe časovo nezávislých meraniach vyššie, alebo rovné ako 140/90mmHg hovoríme o hypertenzii.

Ak máte tlak krvi vyšší ako 140/90 mmHg,aké opatrenia treba spraviť?

(Menežment hypertenzie) Postup riešenia pacienta podľa tlaku krvi a pridružených rizikových faktorov

Aké sú riziká plynúce z vysokého tlaku krvi?

Ischemická choroba srdca

Riziko sa prudko zvyšuje s nárastom systolického a tiež diastolického TK. Muži stredného veku s tlakom vyšším ako 160/95 majú 5- krát vyššie riziko objavenia sa ischemickej choroby srdca. Vo veku nad 50 rokov je vysoký krvný tlak významnejším rizikovým faktorom ako zvýšený cholesterol. Zníženie krvného tlaku o 5 milimetrov Hg môže viest k zníženiu rizika srdcových príhod až o 14%.

Cievne mozgové príhody

Zníženie krvného tlaku znižuje výskyt cievnych mozgových príhod ešte výraznejšie ako je to u ischemickej choroby srdca. Pri diastolickom TK 105 milimetrov Hg je výskyt cievnych mozgových príhod až 8-krát vyšší ako u diastolického tlaku 85milimetrov Hg.

ďalšie poškodenia súvisiace s vysokým TK.
- poškodenie srdca
- poškodenie obličiek
- poškodenie periférnych tepien
- poškodenie sietnice

Okrem zaradenia do skupiny podľa výšky TK je kvôli ďalšiemu postupu a liečbe dôležité zhodnotiť aj ostatné rizikové faktory ako :


- fajčenie
- cukrovka
- porucha tukového metabolizmu
- vek väčší ako 60 rokov
- mužské pohlavie
- ženy v prechode a po prechode
- pacienti s poškodením orgánov, ako je uvedené vyššie
Čím viac uvedených rizikových faktorov človek má, tým je u neho vyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií hypertenzie.

Okrem medikamentóznej liečby sú vždy nevyhnutné i nefarmakologické opatrenia. Ich význam spočíva v tom, že sú pre organizmus najmenej zaťažujúce, možno pri nich predpokladať dlhodobý výsledok, a pokiaľ sa kombinujú s liekmi, účinok na zníženie krvného tlaku je výraznejší.

Činitele životného štýlu vplývajúce na výšku krvného tlaku

Ovplyvňuje fajčenie výšku krvného tlaku?

Naliehavo treba doporučiť fajčiarom tabaku zanechať fajčenie, nakoľko fajčenie zvyšuje riziko vzniku hypertenzie, srdcovo-cievnych ochorení , ochorení dýchacích ciest a nádorových ochorení. Každá cigareta zvyšuje krvný tlak asi na 40 minút a pri frekvencii fajčenia asi 20 cigariet za deň dochádza k trvalému zvýšeniu krvného tlaku. Môže sa stať aj to, že krvný tlak odmeraný u lekára , za predpokladu, že pacient pred vyšetrením nefajčil, vôbec nemusí odrážať skutočnú hodnotu krvného tlaku, ktorý je inak počas fajčenia vyšší. Preto by sa mal krvný tlak merať do 30 až 60 minút po zapálení cigarety. Platí ale základná zásada prevencie - trvale nefajčiť.

Vplýva zvýšená telesná hmotnosť na tlak krvi?

Mnohé štúdie ako aj skúsenosti potvrdzujú, že zvýšená hmotnosť sa často spája so zvýšeným krvným tlakom. Zmeny telesnej hmotnosti môžu viest k zvyšovaniu alebo naopak pri schudnutí k poklesu hodnôt krvného tlaku. Zníženie telesnej hmotnosti vedie k zníženiu potreby liekov na zníženie krvného tlaku. Pri znížení telesnej hmotnosti môže dojsť k zníženiu systolického TK o10 až 15 mmHg a u diastolického o 5 až 10 milimetrov ortuťového stĺpca. Účinok zníženia TK je u rôznych osôb variabilný a nedá sa u jednotlivca predpovedať. Fyzickú aktivitu treba u hypertonikov plánovať s lekárom, lebo nevhodná môže byt pre hypertonika nebezpečná.

Ako vplýva zvýšený príjem kuchynskej soli na tlak krvi?

Zvýšený príjem kuchynskej soli vedie zvyčajne k vzostupu hodnôt krvného tlaku, i keď je potrebné pripustiť, že existujú ľudia, tolerujúci vyšší príjem soli bez zvýšenia krvného tlaku. Odporúčaná dávka soli je 6 g na osobu za deň, obyvatelia Slovenska spotrebujú viac ako dvojnásobok množstva soli za deň.
Existujú dôkazy o tom, že i krátke zvýšenie príjmu kuchynskej soli vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Redukcia soli je prevenciou vzniku hypertenzie, alebo aspoň oddiali jej nástup. Okrem priaznivého účinku na krvný tlak obmedzenie solenia vedie k ďalším priaznivým účinkom a to: zníženiu možnosti poškodenia obličiek, zníženiu vylučovania vápnika v moci, k zníženiu rizika osteoporózy, je prevenciou rakoviny žalúdka, mozgovej porážky, pri zníženom príjme soli dochádza k zvýšeniu účinku antihypertenzívnych liekov.
Treba si uvedomiť, že väčšina prijatej soli pochádza z hotových potravinárskych produktov.

Ovplyvňujú vysoké hladiny tukov tlak krvi?

Rizikové hladiny tukov a cholesterolu v krvi ( LDL, HDL, Tg, Gl) a cukrovka zhoršujú prognózu pacientov s vysokým tlakom, preto sú potrebné opatrenia na ich zníženie v zmysle výživového poradenstva, redukcie nadváhy a pohybovej aktivity.

Ovplyvňuje hormonálna substitučná liečba u žien v menopauze rizikové faktory srdca a ciev?

Náhrada estrogénov u žien s vysokým krvným tlakom v prechode a po prechode môže prispieť k zníženiu srdcovo - cievneho rizika. Liečba transdermálymi estrogénovými preparátmi vedie k zníženiu hladín celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, triglyceridov a glukózy. Liečbu treba plánovať v spolupráci s gynekológom, predchádzať by malo mamografické vyšetrenie.

Horčík a draslík

Je nepriamy vzťah medzi príjmom draslíka a vysokým krvným tlakom. Strava s vyšším obsahom draslíka môže obmedziť vznik cievnych mozgových príhod u človeka. Je dokázané, že horčík do určitej miery chráni pred vznikom hypertenzie( vrátane horčíka z pitnej vody). Optimálna koncentrácia Mg v pitnej vode by mala dosahovať aspoň 30 mg /l.

Ako vplýva aeróbna telesná aktivita na tlak krvi?

Aeróbna telesná aktivita, t. j aktivita, kedy metabolizmus v organizme prebieha za zvýšenej spotreby kyslíka, a zníženie telesnej hmotnosti sú účinné zmeny životného štýlu vedúce k zníženiu krvného tlaku. Tento účinok je najviac vyjadrený u mužov s miernymi a strednými hodnotami krvného tlaku. Zníženie krvného tlaku u jednotlivcov, ktorí sa venujú aeróbnej telesnej aktivite, môže dosiahnuť až 7 milimetrov ortuťového stĺpca u systolického a 5 milimetrov Hg stĺpca u diastolického krvného tlaku , ale u skupiny s mierne zvýšenými hodnotami krvného tlaku toto zníženie môže byt výraznejšie a to 10 milimetrov Hg stĺpca u systolického TK a 7milimetrov Hg stĺpca u diastolického TK. Vhodné aktivity sú poklus , rýchla chôdza, bicyklovanie, plávanie, turistika, loptové hry... Návrh telesnej aktivity, jej plánovanie, dávkovanie je vhodné prekonzultovať s lekárom.
Základným orientačným vodidlom intenzity záťaže je pulzová frekvencia pri záťaži. ( U menej zdatných a mierne trénovaných jedincov táto frekvencia má dosahovať asi:
u 30 ročných 120 - 130,
u 40 ročných 110 - 120,
u 50 ročných 100 -110,
u 60 ročných: 90 - 100 pulzov / min )

Ovplyvňuje pitie alkoholu krvný tlak?

Konzumácia čistého alkoholu viac ako 10 až 20 g za deň štatisticky významne zvyšuje tlak krvi a pri konzumácii 60 až 80 g za deň je významne vyšší výskyt hypertenzie. Sú dôkazy o tom, že nárazové pitie vedie k výskytu náhlych cievnych mozgových príhod u mladých mužov.

Relaxácia a zvládanie stresu

Objavili sa správy o tom, že u osôb vystavených stresu v rodine, v zamestnaní, v štáte, v sídlach s vysokou hustotou obyvateľstva a v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou je častejšie nameraný vysoký krvný tlak. Nácvik relaxačných techník a pohybová aktivita do istej miery kompenzujú toto riziko.