ODBOR    HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA   A   ZDRAVIA

 

Pôsobnosť a členenie

odboru  hygieny   životného  prostredia  a  zdravia

 

(1)     Odbor hygieny životného prostredia a zdravia (ďalej len „hygiena ŽP a zdravia“) v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím. Cieľom práce odboru hygieny ŽP a zdravia je zlepšenie verejného zdravia, odborným usmerňovaním vytvárania takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a minimalizovaniu zdravotných rizík zo životného prostredia pôsobiacich na zdravie ľudí. Získané poznatky využíva v procese posudzovania zdravotných rizík zo životného prostredia, hodnotenia dopadov na verejné zdravie, na odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia a životných podmienok, a na usmerňovanie zdravého spôsobu života obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

(2)     Odbor hygieny ŽP a zdravia plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru:

-     zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-      pri výkone štátneho zdravotného dozoru sleduje, presadzuje, v zdravotne závažných prípadoch aj kontroluje dodržiavanie stanovených limitov a zásad zo strany orgánov verejného zdravotníctva a ostatných orgánov štátnej správy, samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb – podnikateľov a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí,

-      na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka určuje:

§      prípustné limity jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného životného prostredia z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie človeka,

§      prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,

§      prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho), mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky,

§     zásady zdravého spôsobu života a vedie ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie, najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomenia obyvateľstva,

§      zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie,

-    posudzuje, kontroluje a uplatňuje hygienické požiadavky pri:

§     územnom plánovaní a pri navrhovaní vybraných hygienicky významných stavieb,

§     určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pasiem, určených zo zdravotného hľadiska,

§     úprave pitnej vody a zásobovania obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou,

§     prevádzke prírodných a umelých kúpalísk,

§     zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových budovách a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na dlhodobý pobyt,

§     posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a počas prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, zdravotníckych, rekreačných, sociálnych, telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadení, vrátane podmienok bývania,

§     pohrebníctve,

§     zabezpečovaní ochrany nefajčiarov,

-     zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí,

-     v spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami verejného zdravotníctva a klinickej medicíny sleduje zdravotný stav populácie, hodnotí zdravotné riziká a navrhuje opatrenia so zameraním na:

§     obmedzenie nežiadúcich vplyvov bionegatívnych faktorov v životnom prostredí,

§     pozitívne ovplyvnenie kvality zdravia obyvateľstva,

§     odraz presadzovaných opatrení na zdraví obyvateľstva,

-      pri presadzovaní zdravého spôsobu života:

§     sleduje a vyhodnocuje vybrané komponenty spôsobu života, ktoré majú významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie,

§     realizačné výstupy využíva na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,

§     na základe získaných výsledkov iniciuje tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov,

-     vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,

-     zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

-     pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, jeho vykonávacích predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia vyžaduje plnenie ich ustanovení zo strany samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

-     rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do náplne odboru,

-     poskytuje verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví, najmä v okruhoch:

§        pitná voda a zdravie, zdravotné riziká, racionálne používanie vôd vo vzťahu k zdraviu ľudí,

§        voda na kúpanie a zdravie ľudí, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie a ich prevencia, zdravotné riziká spojené s pobytom na kúpaliskách,

§        poskytovanie služieb, ich zdravotné riziká, predchádzanie poškodeniam zdravia,

§        zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, alergie a bývanie, zásady ochrany zdravia,

§        ochrana pred hlukom v obytnom a inom chránenom území,

§        zdravý spôsob života ako determinant environmentálneho zdravia,

-     zabezpečuje monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, zisťuje trendy ich vývoja, identifikuje nerovnosti v environmentálnom zdraví populácie a na základe vykonaných analýz pripravuje podklady ku stratégiám pre znižovanie nerovností v environmentálnom zdraví populácie,

-      zabezpečuje ochranu verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí zameranú na:

§        rýchle identifikovanie a hodnotenie zdravotných rizík z faktorov životného prostredia potenciálne zmenených mimoriadnou udalosťou,

§        návrh opatrení na ochranu verejného zdravia počas mimoriadnej udalosti a minimalizovanie zdravotných rizík,

§        sledovanie účinnosti opatrení prijatých na ochranu zdravia počas mimoriadnych udalostí,

-     zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

-     pomocou informačného systému vytvára a vedie databázu zdravotného stavu a životných podmienok vybraných skupín obyvateľstva,

-     využíva výsledky rutinných a cielených sledovaní iných odborov, napr. výsledky laboratórnych analýz a meraní fyzikálnochemických, mikrobiologických, biologických, toxikologických a iných ukazovateľov, demografické štatistické ukazovatele, výsledky zistení iných kontrolných orgánov a iné,

-     spracováva povinné hlásenia a štatistické údaje o:

§             kvalite pitnej vody u spotrebiteľa a 

§             kvalite vody na kúpanie prírodných kúpalísk

pre spracovanie a poskytnutie hodnotiacich správ Európskej komisii,

-     poskytuje informácie z činnosti odboru hygieny ŽP a zdravia na webovú stránku úradu, oddeleniu podpory zdravia,

-     úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci.

(3)       Zamestnanci odboru hygieny ŽP a zdravia sú štátni zamestnanci vo funkcii hlavný radca, odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník, iný odborný pracovník v odbore životného prostredia, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník s VŠ alebo SŠ vzdelaním so zameraním na životné prostredie.

(4)       Na čele odboru hygieny ŽP a zdravia je vedúci odboru, ktorý zodpovedá za plnenie úloh odboru. Vedúci odboru riadi, organizuje a kontroluje prácu zamestnancov odboru. Úlohy vedúceho odboru sú uvedené v článku 13 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa článku 23 Organizačného poriadku.

(5)       Odbor hygieny životného prostredia sa člení na:

-        oddelenie hygieny urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva,

-        oddelenie hygieny vody.

 

Pôsobnosť a členenie oddelenia hygieny

urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva

(1)     Oddelenie hygieny urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny ŽP a zdravia, plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru.

(2)     Oddelenie hygieny urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva (ďalej len „hygiena UPaSO“) zameriava svoju činnosť predovšetkým na tieto oblasti:

-     zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-     pri výkone štátneho zdravotného dozoru sleduje, presadzuje, v zdravotne závažných prípadoch aj kontroluje dodržiavanie stanovených limitov a zásad zo strany orgánov verejného zdravotníctva a ostatných orgánov štátnej správy, samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí,

-     na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka sleduje:

§        prípustné limity jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného životného prostredia z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie človeka,

§        prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,

§        prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho), mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky,

§        zásady zdravého spôsobu života a vedie ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie, najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomenia obyvateľstva,

§        zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie,

-        posudzuje, kontroluje a uplatňuje hygienické požiadavky pri:

§        územnom plánovaní a pri navrhovaní vybraných hygienicky významných stavieb,

§        určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pasiem, určených zo zdravotného hľadiska,

§        zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových budovách a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na dlhodobý pobyt,

§        posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a počas prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, zdravotníckych, sociálnych, telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadení, vrátane podmienok bývania,

§        pohrebníctve,

§        zabezpečovaní ochrany nefajčiarov,

-        pri presadzovaní zdravého spôsobu života:

§        sleduje a vyhodnocuje vybrané komponenty spôsobu života, ktoré majú významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie,

§        realizačné výstupy využíva na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,

§        na základe získaných výsledkov iniciuje tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov,

-     pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, jeho vykonávacích predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia vyžaduje plnenie ich ustanovení zo strany samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb - podnikateľov a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

-     poskytuje verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví, najmä v okruhoch:

§        poskytovanie služieb, ich zdravotné riziká, predchádzanie poškodeniam zdravia,

§        zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, alergie a bývanie, zásady ochrany zdravia,

§        ochrana pred hlukom v obytnom a inom chránenom území,

§        zdravý spôsob života ako determinant environmentálneho zdravia,

-     zabezpečuje monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, zisťuje trendy ich vývoja, identifikuje nerovnosti v environmentálnom zdraví populácie a na základe vykonaných analýz pripravuje podklady ku stratégiám pre znižovanie nerovností v environmentálnom zdraví populácie,

-     zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

-     pomocou informačného systému vytvára a vedie databázu zdravotného stavu a životných podmienok vybraných skupín obyvateľstva,

-     využíva výsledky rutinných a cielených sledovaní iných odborov, napr. výsledky laboratórnych analýz a meraní fyzikálnochemických, mikrobiologických, biologických, toxikologických a iných ukazovateľov, demografické štatistické ukazovatele, výsledky zistení iných kontrolných orgánov a iné.

(3)     Na čele oddelenia hygieny UPaSO je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za plnenie úloh oddelenia. Vedúci oddelenia riadi, organizuje a kontrolu prácu  zamestnancov oddelenia. Úlohy vedúceho oddelenia sú uvedené v článku 14 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa odseku 2.

(4)     Zamestnanci oddelenia hygieny UPaSO sú štátni zamestnanci vo funkcii odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník, iný odborný pracovník v odbore životného prostredia, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník s VŠ alebo SŠ vzdelaním so zameraním na životné prostredie.

(5)     Oddelenie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky.

 

Pôsobnosť a členenie oddelenia

hygieny vody

(1)     Oddelenie hygieny vody zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny ŽP a zdravia, plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru.

(2)     Oddelenie hygieny vody zameriava svoju činnosť predovšetkým na tieto oblasti:

-    zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-     pri výkone štátneho zdravotného dozoru sleduje, presadzuje, v zdravotne závažných prípadoch aj kontroluje dodržiavanie stanovených limitov a zásad zo strany orgánov verejného zdravotníctva a ostatných orgánov štátnej správy, samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí,

-      na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka sleduje:

§        prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,

§        prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ako sú hluk a vibrácie,

-        posudzuje, kontroluje a uplatňuje hygienické požiadavky pri:

§        určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pasiem, určených zo zdravotného hľadiska,

§        úprave pitnej vody a zásobovania obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou,

§        prevádzke prírodných a umelých kúpalísk,

§        posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a počas prevádzky rekreačných a ubytovacích zariadení,

§        zabezpečovaní ochrany nefajčiarov,

-     zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí,

-     pri presadzovaní zdravého spôsobu života:

§        sleduje a vyhodnocuje vybrané komponenty spôsobu života, ktoré majú významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie,

§        realizačné výstupy využíva na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,

§        na základe získaných výsledkov iniciuje tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov,

-    vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,

-     pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, jeho vykonávacích predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia vyžaduje plnenie ich ustanovení zo strany samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb - podnikateľov a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

-     poskytuje verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví, najmä v okruhoch:

§        pitná voda a zdravie, zdravotné riziká, racionálne používanie vôd vo vzťahu k zdraviu ľudí,

§        voda na kúpanie a zdravie ľudí, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie a ich prevencia, zdravotné riziká spojené s pobytom na kúpaliskách,

-     zabezpečuje monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, zisťuje trendy ich vývoja, identifikuje nerovnosti v environmentálnom zdraví populácie a na základe vykonaných analýz pripravuje podklady ku stratégiám pre znižovanie nerovností v environmentálnom zdraví populácie,

-     zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

-     pomocou informačného systému vytvára a vedie databázu zdravotného stavu a životných podmienok vybraných skupín obyvateľstva,

-     využíva výsledky rutinných a cielených sledovaní iných odborov, napr. výsledky laboratórnych analýz a meraní fyzikálnochemických, mikrobiologických, biologických, toxikologických a iných ukazovateľov, demografické štatistické ukazovatele, výsledky zistení iných kontrolných orgánov a iné,

-     spracováva povinné hlásenia a štatistické údaje o:

§             kvalite pitnej vody u spotrebiteľa a 

§             kvalite vody na kúpanie prírodných kúpalísk

§             pre spracovanie a poskytnutie hodnotiacich správ Európskej komisii

(3)       Na čele oddelenia hygieny vody je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za plnenie úloh oddelenia. Vedúci oddelenia riadi, organizuje a kontrolu prácu  zamestnancov oddelenia. Úlohy vedúceho oddelenia sú uvedené v článku 14 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa odseku 2.

(4)       Zamestnanci oddelenia hygieny vody sú štátni zamestnanci vo funkcii odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník, iný odborný pracovník v odbore životného prostredia, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník s VŠ alebo SŠ vzdelaním so zameraním na životné prostredie.

(5)       Oddelenie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky.


 

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

Ing. Peter Pružinec
vedúci odboru

tn.pruzinec@uvzsr.sk

650 95 16, 0911 989 823

Oddelenie hygieny urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva

Ing. Lea Buranská
odborný radca
tn.hzp3@uvzsr.sk 650 95 17
Slávka Malecová, dipl. a. h. e.
radca
tn.hzp@uvzsr.sk 650 95 17
PhDr. Krajčovičová Lenka , PhD.
odborný radca
tn.hzp4@uvzsr.sk 650 95 51

Oddelenie hygieny vôd

PhDr. Martin Gašpárek
vedúci oddelenia , odborný radca                            
tn.voda@uvzsr.sk 650 95 54
Mgr.  Veronika  Podoláková
odborný radca
tn.hzp5@uvzsr.sk 650 95 51
Bc. Erik Cichovský
radca
tn.hzp6@uvzsr.sk 650 95 54
Soňa Trnková dipl. a. h. e.
radca
tn.hzp1@uvzsr.sk 650 95 54
Mgr.  Mária  Vavrušová
hlavný referent
MD -
Mgr. Michaela Ráczová
radca
MD -
Mgr. Eva Matochová
radca
MD -

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín