Odboru  hygieny   výživy   a  bezpečností  potravín

                                                  Pôsobnosť  a  členenie  odboru  hygieny  

                                                      výživy   a  bezpečností  potravín

 

OU MZ SR pre diagnostiku a protiepidemické opatrenia pri výskyte
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživa a kozmetických výrobkov

SPRÁVA - Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi  určenými na  styk s potravinami

(1)      Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín (ďalej len „hygiena výživy a BP“) v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie, zaoberá sa podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Ďalej plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách.

(2)       Odbor hygieny výživy a BP plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho zdravotného dozoru a výkonu úradnej kontroly potravín:

-        zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-        zaoberá sa fyziológiou výživy, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vzťahu prostredia a človeka, ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva vo forme odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo:

§        ustanovuje správny pomer výživových látok pri ich zastúpení vo výžive, optimálny režim výživy a počet a frekvenciu denného príjmu jedál pre jednotlivé fyziologické skupiny obyvateľstva,

§        upresňuje závislosť potrieb výživy na fyziologických faktoroch životného a pracovného prostredia,

§        objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi ochrany, podpory a rozvoja zdravej výživy,

§        sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,

§        usmerňuje uplatňovanie a presadzovanie princípov zdravej výživy so zameraním sa na zmeny výživovo-dietetických systémov výživy, s cieľom dosiahnuť zníženie morbidity, mortality a predĺženie stredného priemerného veku obyvateľstva, s ohľadom na výskyt neinfekčných ochorení, ako sú obezita, kardiovaskulárne ochorenia a onkologické ochorenia,

§        vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva,

§        monitoruje výživový stav, poruchy výživy a výskyt neinfekčných ochorení vo vzťahu k výžive u vybraných fyziologických skupín obyvateľstva,

§        usmerňuje aktivity v oblasti podpory vhodného stravovania, v závislosti od fyziologických požiadaviek organizmu, napr. podporou konzumácie ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, rýb, hydinového mäsa, podporou správneho pitného režimu a podporou zníženia konzumácie kuchynskej soli a vysoko energetických jedál,

§        presadzuje a navrhuje legislatívne normy a odporúčania s úpravou pozitívnych a negatívnych výživových faktorov, v závislosti od fyziologických požiadaviek organizmu,

§        navrhuje a spolupracuje pri príprave a presadzovaní celospoločenských programov v oblasti zdravej výživy,

-      zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ďalej skúma potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania, sleduje a posudzuje ich výživovú hodnotu, zmyslové vlastnosti a zdravotnú bezpečnosť:

§        sleduje určené limity hygienickej a zdravotnej bezpečnosti a minimalizácie rizík v potravinovom reťazci,

§        sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,

§        sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,

§        kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe (HACCP) v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania,

§        kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,

§        kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania,

§        vykonáva poradenskú a expertíznu činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,

§        zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

§        posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním sa na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov, posudzuje spôsoby zásobovania všetkých potravinárskych zariadení pitnou vodou, posudzuje spôsoby odstraňovania tuhých a tekutých odpadov z potravinárskych zariadení,

§        vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,

§        vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov,

§        prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu,

-      zaoberá sa hygienou výrobkov bežného používania, ktorá sa zaoberá výrobkami, ktoré prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami a s pokrmami, kde patria obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a s pokrmami a výrobkami, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ľudským telom, kde patria kozmetické výrobky:

§     kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,

§     vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,

§     vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace s zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov,

§     prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami,

§     vykonáva a vedie registráciu výrobcov obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a registráciu výrobcov kozmetických výrobkov,

-      podieľa sa na epidemiologických štúdiách výživového stavu obyvateľstva, na monitorovaní životných podmienok vybraných populačných skupín vo vzťahu k aktuálnemu výživovému stavu,

-      spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, s inými rezortmi a inštitúciami, s orgánmi dozoru a s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s masovokomunikačnými prostriedkami,

-      zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly, čím získava objektívne informácie o expozícii a o zdravotných rizikách pochádzajúcich z potravín, informácií z potravinového reťazca a z výživy a informácií pre riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,

-        poskytuje informácie z činnosti odboru hygieny výživy a BP na webovú stránku úradu a oddelenia podpory zdravia,

-        úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci.

(3)    Zamestnanci odboru hygieny výživy a BP sú štátni zamestnanci vo funkcii hlavný radca, odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník s VŠ vzdelaním, iný odborný pracovník v odbore hygieny výživy s VŠ vzdelaním, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník so SŠ vzdelaním so zameraním na zdravú výživu a hygienu požívatín.

(4)    Na čele odboru hygieny výživy a BP je vedúci odboru, ktorý zodpovedá za plnenie úloh odboru. Vedúci odboru riadi, organizuje a kontroluje prácu zamestnancov odboru. Úlohy vedúceho odboru sú uvedené v článku 13 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa článku 26 Organizačného poriadku.

(5)     Odbor hygieny výživy a BP sa člení na:

-        oddelenie bezpečnosti potravín,

-        oddelenie štátneho zdravotného dozoru.

                                                           Pôsobnosť a členenie oddelenia bezpečnosti potravín

(1)     Oddelenie bezpečnosti potravín zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín, plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu úradnej kontroly potravín.

(2)     Oddelenie bezpečnosti potravín zameriava svoju činnosť predovšetkým na tieto oblasti:

-        zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-        podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách:

§        vykonáva úradnú kontrolu potravín nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

§        vykonáva úradnú kontrolu potravín nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh,

§        vykonáva úradnú kontrolu potravín nad umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

§        vykonáva úradnú kontrolu potravín nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a nad kontrolou dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

§        vykonáva úradnú kontrolu potravín nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.,

-      zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ďalej skúma potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania, sleduje a posudzuje ich výživovú hodnotu, zmyslové vlastnosti a zdravotnú bezpečnosť:

§        sleduje určené limity hygienickej a zdravotnej bezpečnosti a minimalizácie rizík v potravinovom reťazci,

§        sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,

§        sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,

§        kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe (HACCP) v potravinárskych prevádzkach,

§        kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach,

§        kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych prevádzkach,

§        vykonáva poradenskú a expertíznu činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,

§        zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

§        posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach,

§         vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,

§        vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov,

§        prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu,

-      zaoberá sa hygienou výrobkov bežného používania, tzn. výrobkami ktoré prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami a s pokrmami, kde patria obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a s pokrmami a výrobkami:

§      kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,

§      vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace s zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami,

§      prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami,

§      vykonáva a vedie registráciu výrobcov obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami,

-      zbiera a spracováva údaje z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu úradnej kontroly, čím získava objektívne informácie o expozícii a o zdravotných rizikách pochádzajúcich z potravín, informácií z potravinového reťazca a z výživy a informácií pre riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

(3)     Na čele oddelenia bezpečnosti potravín je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za plnenie úloh oddelenia. Vedúci oddelenia riadi, organizuje a kontrolu prácu zamestnancov oddelenia. Úlohy vedúceho oddelenia sú uvedené v článku 14 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa odseku 2.

(4)     Zamestnanci oddelenia bezpečnosti potravín sú štátni zamestnanci vo funkcii odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník s VŠ vzdelaním, iný odborný pracovník v odbore hygieny výživy s VŠ vzdelaním, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník so SŠ vzdelaním so zameraním na zdravú výživu a hygienu požívatín.

(5)      Oddelenie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky.

 

 

Pôsobnosť a členenie oddelenia štátneho zdravotného dozoru

(1)     Oddelenie štátneho zdravotného dozoru zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín, plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru.

(2)     Oddelenie štátneho zdravotného dozoru zameriava svoju činnosť predovšetkým na tieto oblasti:

-     zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

       -   vykonáva štátny zdravotný dozor, posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,             so zameraním sa na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu    
         hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov, posudzuje spôsoby zásobovania všetkých potravinárskych zariadení pitnou vodou, posudzuje spôsoby
           odstraňovania tuhých a tekutých odpadov z potravinárskych zariadení,

        -   v rámci štátneho zdravotného dozoru kontroluje kritické kontrolné body systémov   správnej výrobnej praxe (HACCP) a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek,             týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov zamestnaných  v zariadeniach spoločného stravovania,

-         zaoberá sa problematikou  kozmetických  výrobkov:

§        vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,

§        vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace s zistením nebezpečných kozmetických výrobkov,

§        prijíma a odovzdáva informácie o  nebezpečných kozmetických výrobkoch v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami,

§        vykonáva a vedie registráciu výrobcov kozmetických výrobkov,

-     zaoberá sa fyziológiou výživy, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vzťahu prostredia a človeka, ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva vo forme odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo:

§        ustanovuje správny pomer výživových látok pri ich zastúpení vo výžive, optimálny režim výživy a počet a frekvenciu denného príjmu jedál pre jednotlivé fyziologické skupiny obyvateľstva,

§        upresňuje závislosť potrieb výživy na fyziologických faktoroch životného a pracovného prostredia,

§        objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi ochrany, podpory a rozvoja zdravej výživy,

§        sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,

§        usmerňuje uplatňovanie a presadzovanie princípov zdravej výživy so zameraním sa na zmeny výživovo-dietetických systémov výživy, s cieľom dosiahnuť zníženie morbidity, mortality a predĺženie stredného priemerného veku obyvateľstva, s ohľadom na výskyt neinfekčných ochorení, ako sú obezita, kardiovaskulárne ochorenia a onkologické ochorenia,

§        vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva,

§        monitoruje výživový stav, poruchy výživy a výskyt neinfekčných ochorení vo vzťahu k výžive u vybraných fyziologických skupín obyvateľstva,

§        usmerňuje aktivity v oblasti podpory vhodného stravovania, v závislosti od fyziologických požiadaviek organizmu, napr. podporou konzumácie ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, rýb, hydinového mäsa, podporou správneho pitného režimu a podporou zníženia konzumácie kuchynskej soli a vysoko energetických jedál,

§        presadzuje a navrhuje legislatívne normy a odporúčania s úpravou pozitívnych a negatívnych výživových faktorov, v závislosti od fyziologických požiadaviek organizmu,

§        navrhuje a spolupracuje pri príprave a presadzovaní celospoločenských programov v oblasti zdravej výživy,

-      podieľa sa na epidemiologických štúdiách výživového stavu obyvateľstva, na monitorovaní životných podmienok vybraných populačných skupín vo vzťahu k aktuálnemu výživovému stavu,

-     zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru, čím získava objektívne informácie z potravinového reťazca a z výživy a informácie pre riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

(3)     Na čele oddelenia štátneho zdravotného dozoru je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za plnenie úloh oddelenia. Vedúci oddelenia riadi, organizuje a kontrolu prácu zamestnancov oddelenia. Úlohy vedúceho oddelenia sú uvedené v článku 14 Organizačného poriadku. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa odseku 2.

(4)     Zamestnanci oddelenia štátneho zdravotného dozoru sú štátni zamestnanci vo funkcii odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník s VŠ vzdelaním, iný odborný pracovník v odbore hygieny výživy s VŠ vzdelaním, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník so SŠ vzdelaním so zameraním na zdravú výživu a hygienu požívatín.

(5)     Oddelenie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky.

 

 

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

MUDr. Ľudmila  Bučková ,MPH
vedúci odboru , odborný radca

tn.buckova@uvzsr.sk

650 95 18

Mgr. Monika Galková, vedúci odboru
hlavný radca
tn.galkova@uvzsr.sk 650 95 19
Mgr. Klaudia Žáková
odborný radca
tn.hv3@uvzsr.sk 650 95 56
MVDr. Jarmila Olivová , MPH
odborný radca
tn.hv4@uvzsr.sk 650 95 56
Ing. Andrea  Babulíková
odborný radca
tn.hv2@uvzsr.sk

650 95 18

Mgr.Janka Hancková
odborný radca
tn.hv1@uvzsr.sk 650 95 57
Mgr. Denisa Černeková
odborný radca
tn.hv1@uvzsr.sk 650 95 57
Mgr.Zuzana Hadvigová
samostatný radca
tn.hv@uvzsr.sk 650 95 19
Mgr. Miroslava Mokráňová
samostatný  radca
tn.hv1@uvzsr.sk 650 95 56

                                                             Zoznam právnych predpisov

 

1. K zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

1.1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

2. K zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2.1. Mikrobiologické požiadavky na potraviny a obaly na ich balenie

 2.1.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Spoločná EU legislatíva

2.1.2. Nariadenie Komisie (EC) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005  o mikrobiologických kritériách pre potraviny

opravené a doplnené nasledovnými korigendami

-           Korigendum, Ú. v. ES L 174, 28.6.2006, s. 11

-           Korigendum, Ú. v. ES L 278, 10.10.2006, s. 32

 

2.1.3. Nariadenie Komisie (EC) č 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny

2.2. Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Legislatíva vo vzťahu k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2.2.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

2.2.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

2.2.3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 16525/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL.

Spoločná EU legislatíva

2.2.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005  o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.

2.2.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa         nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov.

2.2.6.Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2008 z 29. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením príloh II, III a IV, v ktorých sa stanovujú maximálne hladiny rezíduí pre produkty uvedené v jeho prílohe I .

2.2.7.Nariadenie Komisie (ES) č. 299/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu.

2.2.8.Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody.

2.2.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 839/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menía a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na určitých produktoch.

2.2.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

2.2.10.        Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2.11.        Zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. zo 16. marca 2005 o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. zo 17. mája 2007.

2.2.12.        Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

2.2.13.        Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

2.2.14.        Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2.15.        Nariadenie vlády SR č. 316 zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.

2.2.16.        Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.256 zo 17. januára 2008 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a iných prípravkoch.

2.2.17.        Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008, uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, čiastka 6 zo 14. 3. 2008.

2.2.18.        Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z. z 10. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.

 

2.3. Materiály a predmety určené na styk s potravinami

2.3.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

2.3.2            
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

2.3.3            
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP

2.3.4             Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

2.3.5. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

2.4. Kontaminanty v potravinách

2.4.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

2.4.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.4.3. Nariadenie Komisie (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách

2.4.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

2.4.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o toxíny Fusarium v kukurici a vo výrobkoch z kukurice

2.4.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

2.4.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2008 z 18. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o stanovenie maximálnej hodnoty pre dioxíny a PCB v rybej pečeni

2.4.8. Rozhodnutie Komisie č. 2008/352/ES z 29. apríla 2008, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na guarovú gumu pochádzajúcu alebo zaslanú z Indie v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov pentachlórfenolom a dioxínmi

2.4.9. Rozhodnutie Komisie č. 2008/433/ES z 10. júna 2008, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny v dôsledku rizika kontaminácie minerálnym olejom  

2.4.10. Rozhodnutie Komisie č.2008/798/ES zo 14. októbra 2008 ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz výrobkov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/757/ES

 

Odporúčania Európskej komisie

 2.4.9. Odporúčanie Komisie č. 2006/794/ES zo 16. novembra 2006 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, v potravinách

2.4.9. Odporúčanie Komisie č. 2007/331/ES z 3. mája 2007 o monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách 

 

Metódy odberu vzoriek kontaminantov - Spoločná EU legislatíva

2.4.6.Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

2.4.7.Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách

2.4.8.Nariadenie Komisie (ES) č. 1883/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dioxínov a dioxínom podobných PCB v určitých potravinách

2.4.9.Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách

2.5. Prídavné látky v potravinách

2.5.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

2.6. Potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

2.6.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

Spoločná EU legislatíva

2.6.2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie dvoch rokov povoľuje uvádzať na trh počiatočnú dojčenskú výživu na báze hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka  

 

2.7. Potraviny nového typu a zložky potravín nového typu

2.7.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

 

Spoločná EU legislatíva

2.7.2. Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady  z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach

 

2.7.3. Rozhodnutia Komisie, ktorými sa povoľuje alebo zamieta uvedenie nových potravín na trh

2.7.3.1. Rozhodnutia Komisie, ktorými sa povoľuje uvedenie nových potravín na trh:

2.7.3.1.1. Rozhodnutie Komisie 2007/343/EC z 15 Mája 2007 ktorým sa povoľuje uvedenie  na trh EÚ oleja obohateného o phytosteroly/phytostanoly jako novú potravinovú zložku v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

2.7.3.1.2. Rozhodnutie Komisie 2006/720/EC z 23. októbra 2006 ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a zložiek potravín of diacylglycerol olej rastlinného pôvodu ako novej potraviny v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

2.7.3.1.3. Rozhodnutie Komisie 2006/721/EC of 23 October 2006 ktorým sa povoľuje uvedenie na trh lykopénu z Blakeslea trispora ako a novej potravinovém zložky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

2.7.3.1.4. Rozhodnutie Komisie 2006/722/EC z 24 októbra 2006 ktorým sa povoľuje uvedeni na trh  of ‘rapeseed oil high in unsaponifiable matter’ jako novej potravinovém zložky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

2.7.3.1.5. Rozhodnutie Komisie 2006/723/EC of 24 October 2006 ktorým sa povoľuje uvedenie  na trh of ‘maize-germ oil high in unsaponifiable matter’ ako novej potravinovej zložky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

2.7.3.1.6. Rozhodnutie Komisie 2006/68/EC z 13 januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh potravín a potravinových zložiek odvodených z geneticky modifikovanej kukurice línia MON 863 ako novej potraviny alebo novej potravinovej zložky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

2.7.3.1.7. Rozhodnutie Komisie 2006/59/EC of 24. januára 2006 ktorým sa povoľuje uvedenie na trh ryžového chleby s pridanými phytosterols/phytostanols ako novej potraviny alebo novej potravinovej zložky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Fazer)

2.7.3.1.8. Rozhodnutie Komisie 2006/58/EC of 24 January 2006 ktorým sa povoľuje uvedenie  na trh ražného chleba s pridanými phytosterols/phytostanols jako nové potraviny alebo nové potravinové zložky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Pharmaconsult)

2.7.3.1.9. Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 5940]

2.7.3.1.10. Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a zložiek potravín získaných z geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 5939]

2.7.3.1.11. Rozhodnutie Komisie 2006/59/ES z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2006) 115] 2.7.3.1.12. Rozhodnutie Komisie 2006/58/ES z 24. januára 2006, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok [oznámené pod číslom K(2006) 42]

2.7.3.1.13. Rozhodnutie Komisie 2005/581/ES z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh izomaltulózy,

2.7.3.1.14. Rozhodnutie Komisie 2004/845/ES z 12. novembra 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh mliečnych nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi,

2.7.3.1.15. Nariadenie Komisie 608/2004/ES z 31. marca 2004, ktorým sa upravujú požiadavky na označovanie potravín a zložiek potravín s pridanými fytosterolmi, fytosterolovými estermi, fytostanolmi a/alebo fytostanolovými estermi,

2.7.3.1.16. Rozhodnutie Komisie 2004/336/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, ovocných nápojov na mliečnom základe, jogurtových výrobkov a syrových výrobkov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi,

2.7.3.1.17. Rozhodnutie Komisie 2004/335/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh mliečnych výrobkov a jogurtových výrobkov s pridanými fytosterolovými estermi,

2.7.3.1.18. Rozhodnutie Komisie 2004/334/EC z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, mliečnych výrobkov, jogurtových výrobkov a korenených omáčok s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, 

2.7.3.1.19. Rozhodnutie Komisie 2004/333/ES z 31 marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, šalátových dressingov, mliečnych výrobkov, fermentovaných mliečnych výrobkov, sójových nápojov a syrových výrobkov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi,

2.7.3.1.20. Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh salatrimu ako novej potravinovej zložky,

2.7.3.1.21. Rozhodnutie Komisie 2003/427/ES z 5. júna 2003,  ktorým sa povoľuje uvedenie na trh oleja bohatého na DHA (dokosahexanová kyselina) z mikroskopickej riasy Schizochytrium sp. ako novej potravinovej zložky,

2.7.3.1.22. Rozhodnutie Komisie 2003/426/ES z 5. júna 20003, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh „šťavy noni“ (šťava z ovocia Morinda citrifolia) ako nová potravinová zložka,

2.7.3.1.23. Rozhodnutie Komisie 2002/150/ES z 15. februára 2002, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh koagulovaných zemiakových bielkovín a ich hydrolyzátov ako nových potravinárskych zložiek,

2.7.3.1.24. Rozhodnutie Komisie 2001/721/ES z 25. septembra 2001, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh trehalózy,

2.7.3.1.25. Rozhodnutie Komisie 2001/424/ES z 23. mája 2001, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh pasterizovaných prípravkov na báze ovocia vyrobených za použitia vysokotlakovej pasterizácie,

2.7.3.1.26. Rozhodnutie Komisie 2001/122/ES z 30. januára 2001, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh prípravok dextrán vyrobený prostredníctvom Leuconostoc mesenteroides ako novú potravinovú zložku do pekárskych výrobkov,

2.7.3.1.27. Rozhodnutie Komisie 2000/500/ES z 24. júla 2000, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh "žltých tukových nátierok s pridanými estermi".

2.7.3.1.28. Rozhodnutie Komisie 2000/195/ES z 22. februára 2000, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh "fosfolipidov z vaječného žĺtka".

 

2.7.3.2. Rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh:

2.7.3.2.1. Rozhodnutie Komisie 2005/580/ES z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie betaínu na trh,

2.7.3.2.2. Rozhodnutie Komisie 2001/17/ES z 19. decembra 2000, ktorým sa zamieta uvedenie orechov “Nangai”  Canarium indicum L. na trh,

2.7.3.2.3. Rozhodnutie Komisie 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa zamieta uvedenie Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov na trh.

 

 

Aktuálny Zoznam rozhodnutí Komisie o Nových potravinách a potravinových zložkách nájdete na www.europa.eu.int konkrétne http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm

 

 

 

2.8. Minerálne vody

2.8.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

2.8.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

 

2.9. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením

2.9.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. decembra 2003 č.3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

 

2.10. Označovanie potravín

2.10.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

 2.10.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

2.10.3.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100

2.10.4.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov

2.10.5.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. januára 2008 č. 2319/2007- 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov

2.10.6.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

2.10.7.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002- 100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

2.10.8.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 č. 1905/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002- 100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100

Spoločná EU legislatíva

 

2.10.9.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v znení Korigenda (Ú. v. ES L 12, 18. 1. 2007

2.10.10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

2.10.11.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

2.10.12.Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

 

2.11. Všeobecná hygiena potravín

2.11.1Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996 aktualizované výnosmi č. 2478/2000 - 100 z 4. septembra 2000, č. 1535/2001 - 100 z 28. mája 2001, č. 1865/2001 - 100 z 25. júna 2001, č. 328/2004 - 100 z 15. marca 2004, č. 07174/2005-SL, z 20. apríla 2005, č. 8167/2007-OL, z 12. apríla 2006

(Od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín. V účinnosti zostávajú len § 83 až 117 uvedeného výnosu)

2.11.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarni a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

Spoločná EU legislatíva

2.11.3. H1 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

2.11.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

2.11.5. H2 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu

2.11.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a nariadenie (ES) č. 2076/2005, pokiaľ ide o identifikačné značky, surové mlieko a mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky a určité produkty rybolovu

2.11.7. H3 - Nariadenie EP a Rady 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovia špecifické kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu

 2.11.8. H4 – Nariadenie EP a Rady č.882/2004 apríla 2004 o úradných kontrolách za účelom

zabezpečovania a overovania dodržiavania potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat

a starostlivosti o zvieratá

2.11.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004   a (ES) č. 854/2004

 2.11.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia äES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

2.12. Fortifikácia potravín

2.12.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

2.12.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.13. Soľ

2.13.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

2.14. Mrazené krémy

2.14.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy

2.15. Cukrárske výrobky

2.14.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

2.16. Mlieko a výrobky z mlieka

2. 4. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

2.17. Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

2. 7. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

 

2.18. Zásady správnej výrobnej praxe

 2.18.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

 2.18.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. februára 2004 č. 154/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotnIctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998–100

2.19. Referenčné laboratóriá Spoločenstva

2.19.1. Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá Spoločenstva 

Spoločná EU legislatíva

2.20. Úradná kontrola potravín

2.20.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

 

 

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín