Pôsobnosť a členenie

Odboru   hospodársko-technických činností

 

(1)     Oddelenie hospodársko-technických činností (ďalej len HTČ) zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko-finančných a prevádzkovo-majetkových činností na úrade. Zabezpečuje financovanie a rozpočtovanie, zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, účtovnú evidenciu a tok sociálno-ekonomických informácií. Po stránke hospodárskej a prevádzkovej zabezpečuje chod úradu. Pri týchto činnostiach úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, z ktorých získava podklady na zabezpečenie svojej činnosti.

(2)     Zamestnanci oddelenia HTČ sú zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme.

(3)     Oddelenie HTČ sa ďalej organizačne člení na útvary:

-       Ekonomika, rozpočet a financovanie,

-       Prevádzka a verejné obstarávanie.

Námestník pre hospodársko-technické činností

(1)     Na čele oddelenia hospodársko-technických činností je námestník pre hospodársko-technické činností (ďalej námestník pre HTČ), ktorý zodpovedá za plnenie úloh oddelenia HTČ. Námestník pre HTČ riadi zamestnancov oddelenia HTČ.

(2)     Námestník pre HTČ má právomoci delegované vedúcim služobného úradu:

-       zastupovať vedúceho služobného úradu vo veciach týkajúcich sa ekonomiky a hospodárenia úradu, jednať v mene organizácie, podpisovať zmluvné vzťahy, zmluvy, objednávky a vstupy do záväzkov za organizáciu,

-       schvaľovať hospodárske, účtovné a finančné operácie, nakladať s finančnými prostriedkami úradu,

-       podpisovať faktúry vystavené úradom, písomnosti vypracované oddelením HTČ za úrad,

-       schvaľovať štatistické výkazy týkajúce sa sociálno-ekonomických informácií za oblasť účtovníctva, miezd, majetku a ostatných,

-       rozhodovať o využití a nakladaní s majetkom štátu v správe úradu, o využití dopravných prostriedkov.

(2)     Námestník pre HTČ:

-       vypracováva a pripravuje na schválenie organizačno - riadiace akty, týkajúce sa ekonomiky, účtovníctva, správy majetku, prevádzky a ostatných činností zabezpečujúcich chod úradu,

-       predkladá návrh a rozpis ukazovateľov štátneho rozpočtu za úrad, vykonáva rozpočtové opatrenia v rozpočte úradu, riadi a metodicky usmerňuje úlohy súvisiace s hospodárením úradu, vypracováva a predkladá správu o hospodárení s prostriedkami úradu,

-       predkladá návrhy na racionalizačné opatrenia, zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s prostriedkami úradu, za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, dbá o ochranu majetku štátu v správe úradu,

-       vedie centrálnu evidenciu zmlúv za úrad,

(1)     je členom škodovej komisie a zabezpečuje práce súvisiace s inventarizáciou majetku a účtovnou závierkou.

Pôsobnosť a členenie útvaru Ekonomika, rozpočet a financovanie

(1)     Útvar Ekonomika, rozpočet a financovanie zabezpečuje ekonomicko-finančné činnosti:

-        spracováva návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov, zabezpečuje jeho realizáciu, sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu, vykonáva úpravy rozpočtu,

-       likviduje dodávateľské faktúry a zabezpečuje úhradu platových príkazov a bezhotovostný bankový styk prostredníctvom Štátnej pokladnice, zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi,

-        zabezpečuje fakturáciu za výkony úradu,

-       zabezpečuje a zodpovedá za včasné a správne vedenie účtovníctva, sleduje hospodárenie na nákladové strediská, vykonáva účtovné závierky,

-       vedia výkazníctvo a uchováva doklady,

-        zabezpečuje zúčtovanie agendy hnuteľného a nehnuteľného majetku, pohonných hmôt a nehmotných aktív,

-         zabezpečuje výkazníctvo prostredníctvom Štátnej pokladnice a rozborovú činnosť,

-        spracováva štatistické výkazy za oblasť informačnej sústavy, ktoré predkladá ako vykazujúca jednotka Štatistickému úradu SR alebo MZ SR,

-        zabezpečuje komplexnú platovú agendu súvisiacu s výplatou platových plnení, agendu nemocenského poistenia a zúčtovania daní zamestnancov,

-        vykonáva pokladničnú službu a výdaj cenín,

-       spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok v správe úradu, vedie operatívno-technickú evidenciu majetku a zabezpečuje jeho efektívne využívanie, jeho inventarizáciu, vypracováva návrhy na zaradenie, vyradenie a likvidáciu majetku, spolupracuje na činnosti komisie na posudzovanie škôd a predkladanie návrhov na rozhodnutie o uplatnení práva na náhradu škody, komisie na vyraďovanie a likvidáciu majetku štátu prebytočného, dočasne prebytočného alebo neupotrebiteľného, komisie na zaradenie majetku do účtovnej evidencie a inventarizačnej komisie.

-        vykonáva nákup hmotného investičného i neinvestičného majetku a materiálu,

-        vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti.       

(2)     Zamestnanci útvaru vykonávajú práce vo verejnom záujme vo funkcii samostatný odborný referent – ekonóm alebo odborný referent - ekonóm.

(3)     Na čele útvaru Ekonomika, rozpočet a financovanie je vedúci útvaru, ktorý zodpovedá za plnenie úloh útvaru Ekonomika, rozpočet a financovanie. Vedúci útvaru riadi zamestnancov útvaru Ekonomika, rozpočet a financovanie.

(4)     Útvar Ekonomika, rozpočet a financovanie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky a zahŕňa:

-       úsek účtovníctva,

-       úsek rozpočtovníctva, rozborov a štátnej pokladnice,

-       úsek fakturácie a financovania,

-       úsek pokladnice,

-       úsek operatívno-technickej evidencie.

 Pôsobnosť a členenie útvaru Prevádzka a verejné obstarávanie

(1)     Útvar Prevádzka a verejné obstarávanie zabezpečuje prevádzkovo-technické činnosti:

-       zabezpečuje starostlivosť a ochranu majetku úradu, zabezpečuje správu budov, pozemkov na Nemocničnej ul. v Trenčíne a prevádzku chaty Kubrica,

-       pripravuje návrhy nájomných a iných zmlúv súvisiacich s prevádzkou úradu, zabezpečuje podklady pre fakturáciu refundácií výdavkov súvisiacich s prenájmom priestorov,

-       zabezpečuje údržbu a opravy dodávateľsky, telekomunikačné služby, ochranu a stráženie objektov, prevádzku plynovej kotolne, pobočkovej telefónnej ústredne, trafostanice, prevádzku výťahov a vzduchotechniky, údržbu a opravy slaboprúdových rozvodov, ústredného kúrenia a vody, zodpovedá za plochy priľahlé k budove úradu a parkovisko,

-       zabezpečuje nákup hmotného investičného i neinvestičného majetku a materiálu (prevádzkové stroje, zariadenia, techniky a náradia, automobilov), zabezpečuje skladovanie, rozdeľovanie a výdaj tohto materiálu,

-       zabezpečuje plánovanie, prípravu a realizáciu investičných akcií stavebných aj strojných,

-       zabezpečuje komplexnú agendu verejného obstarávania, vrátane archivácie a výkazníctva,

-       zabezpečuje činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

-       zabezpečuje a riadi prevádzku motorových vozidiel, stará sa o ich obnovu, údržbu a opravy, vyhodnocuje náklady na auto prevádzku, vykonáva nákup a zúčtovanie pohonných látok a mazadiel,

-       zabezpečuje energetické a odpadové hospodárstvo, revízie vyhradených zariadení, plynových spotrebičov, elektrospotrebičov, tlakových nádob, výťahov, kotlov, ostatných, zodpovedá za hospodárne využívanie všetkých druhov energie pri prevádzke budov,

-       zabezpečuje stravovanie zamestnancov úradu,

-       zabezpečuje upratovanie priestorov úradu,

-       zabezpečuje pranie a údržbu OOPP poskytnutých zamestnancom,

-       zabezpečuje reprografické služby pre potreby úradu, prevádzkyschopnosť reprografickej techniky a jej materiálne zabezpečenie,

-       zabezpečuje donášku, expedíciu a rozdeľovanie poštových zásielok, vybavuje colné formality úradu,

-       vedie evidenciu úradných pečiatok a pečatidiel, kľúčov a náhradných kľúčov od miestností a trezorov.

(2)     Zamestnanci oddelenia vykonávajú práce vo verejnom záujme vo funkcii samostatný odborný referent – technik alebo odborný referent – technik, ďalej robotnícke povolania (vodič, upratovačka, kurič, informátor - vrátnik).

(5)     Na čele útvaru Prevádzka a verejné obstarávanie je vedúci útvaru, ktorý zodpovedá za plnenie úloh útvaru Prevádzka a verejné obstarávanie. Vedúci útvaru riadi zamestnancov útvaru Prevádzka a verejné obstarávanie.

(3)     Útvar Prevádzka a verejné obstarávanie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky a zahŕňa:

-       úsek investičný a technický,

-       úsek verejného obstarávania,

-       úsek zásobovania,

-       úsek dopravy,

-       úsek energetického a odpadového hospodárstva,

-       úsek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

-       úsek prevádzkový.

 

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

Ing. Hollá Viera, MPH
námestník pre HTČ

tn.eu@uvzsr.sk

650 95 41

Ing. Stanislava Gawronová
tn.mzd@uvzsr.sk 650 95 42

samostatný odborný ekonóm
ref. účtovníctva
ref. financovania a fakturácie
tn.pokladna@uvzsr.sk 650 95 49

samostatný odborný ekonóm
ref. operatívno-technickej evidenice
ref. pokladnice
tn.ote@uvzsr.sk 650 95 49
Dana Pipišová
samostatný odborný ekonóm
ref. účtovníctva
ref. rozpočtovníctva, rozborov a štátnej pokladnice
tn.uct@uvzsr.sk 650 95 44
Ľubomír Bohuš
samostatný odborný technik
ref. zásobovania
ref. dopravy
ref. odpadového hospodárstva
tn.mtz@uvzsr.sk 650 95 45
Ing.Jozef Sýkora
samostatný odborný technik
ref. energetického hospodárstva
Ľubica
tn.inv@uvzsr.sk 650 95 13
Ing.Marian Máťoš
ref.BOZP
tn.inv@uvzsr.sk 650 95 13
Rudolf Žák
ref.  PO
tn.inv@uvzsr.sk 650 95 13
Beáta Richtárechová
R - vrátnik, informátor
650 95 11
Štefan Hejdiš
Miroslav  Hudec
Jaroslav Bernát
R - vodič
650 95 46
Anna Porubská
Gabriela Kožová
R - upratovačka
650 95 59

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín