Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  November  2008

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v novembri  2008 v okrese Trenčín

 

A 02.         1 Vylučovanie salmonel:  Trenčín 1

A 02.0     17   Salmonelová enteritída: Adamov. Kochanovce 1, Dol. Poruba 1,  Dol. Súča 1,

                       Horné Srnie 1, Soblahov 1, Trenčianske Jastrabie 2, Trenčianske  Stankovce 1,

                       Trenčín 9        

A 04.5      4    Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín  3,   Trenčianske  Stankovce 1

A 04.7      1    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile:  Trenč. Teplice 1

A 08.1      9   Akútna  gastroenteritída  zapríč. vírusom Norwalk: Trenč. Teplice 2, Trenčín 7

A 08.3      2    Iné vírusové enteritídy: Trenč. Teplá 1, Trenčín 1

A 41.0      3    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín 3 (2x  NN)

A 41.1      2    Septikémia vyvolaná Staph. epidermidis: Trenčín 2 NN

A 41.5      5    Septikémia vyvol. gramneg. mikroorg.:  Trenčín 5  (3 x NN)

A 87.9      1    Nešp. vírusová meningitída:   Trenčín 1

B 01.9     28   Varicella:  Dubodiel 2, Horné Srnie 3, Omšenie 2, Trenč.Turná 2, Trenč. Jastrabie 7,

                       Trenčianske Mitice 2, Trenčín  10

B 02.        4    Herpes zoster:   Horné Srnie 1, Skalka n.V. 1, Trenč. Teplá 1, Trenčín 1

B 08.2      1    Exantema subitum: Trenčín 1

B 27.        1    Infekčná mononukleóza:  Trenčín 1

B 86.        5    Svrab-scabies: Opatovce 1, Trenč. Stankovce 3, Trenčín 1

G 00.9      1    Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien:  Mníchova Lehota 1

Z 20.3      6    Kontakt, ohrozenie  besnotou: Skalka n.V. 1, Trenč.Teplá 1, Trenč.Stankovce 1,

                       Trenč. Teplice 2,  Veľké Bierovce 1

Z 20.5      3    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenč. Stankovce 1, Trenčín  2

Z 22.5      1   Nosič vírusovej hepatitídy B: Trenčín 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 v novembri  2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0     5   Salmonelová enteritída: Brunovce 1,  Považany 1, Vaďovce 3

A 04.5     6    Kampylobakteriálna enteritída: Bošáca  2,  Kočovce 1,  Nové Mesto nad Váhom 3

A 39.0     1    Meningokoková meningitída: Nové Mesto nad Váhom 1

A 46.       1    Erysipelas: Nové Mesto nad Váhom 1

A 51.0     1    Primárny genitálny syfilis: Moravské Lieskové 1

A 54.      3    Gonokoková infekcia dolnej časti močopohlavnej  sústavy: Nové Mesto n.V. 3

B 01.9     4    Varicella: Moravské Lieskové 1,  Stará Turá 3

B 02.9     1    Herpes zoster:  Bošáca 1

B 27.       1    Infekčná mononukleóza:  Nové Mesto nad Váhom  1

Z 20.3     6    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Dolné Srnie 1, Hôrka n.V. 1 Nové Mesto nad Váh.3,

                      Stará Turá 1

Z 20.5     1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Nové Mesto nad Váhom  1

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených v novembri  2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0    3   Salmonelová enteritída:  Malé Hoste 1, Pečeňany 1, Pravotice  1

A 04.5    1   Kampylobakteriálna enteritída:  Bánovce nad  Bebravou  1

A 08.2    1   Adenovírusová enteritída: Bánovce nad  Bebravou  1

A 38.      2   Skarlatina:  Bánovce nad  Bebravou  2

A 40.3    1   Septikémia vyvolaná Streptokokom pneumoniae:  Kšinná 1

A 41.0    1   Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Bánovce nad  Bebravou  1 NN

A 41.1    1   Septikémia vyvolaná Staph. epidermidis: Bánovce nad  Bebravou  1 NN

A 41.5    2   Septikémia vyvol. gramneg. mikr.: Bánovce nad  Bebravou 1 NN, Dežerice 1

B 01.9    1   Varicella: Dežerice 1

B 27.      1   Infekčná mononukleóza:  Prusy 1

B 35.0    1   Tinea barbae a tinea capitis: Prusy 1

B 86.      3   Svrab-scabies:  Pečeňany 3

M 01.2   1   Artritída pri LB:  Veľké Držkovce 1

Z 20.3    2   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Bánovce nad  Bebravou  2

Z 22.5    1   Nosič vírusovej hepatitídy B: Bánovce nad  Bebravou  1

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených v novembri  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    9   Salmonelová enteritída: Kostolné 7,  Myjava 1, Vrbovce 1

A 04.0    1   Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli: Myjava 1

A 04.5    1   Kampylobakteriálna enteritída:  Kostolné 1

A 04.6    3   Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Brezová pod Bradlom 1, Myjava 2

A 08.0    2   Rotavírusová enteritída:  Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1

A 21.9    1   Tularémia: Brestovec 1

A 38.      1   Scarlatina:  Brezová pod Bradlom 1

A 53.0    1    Latentný syfilis:  Myjava 1

B 02.      3   Herpes zoster: Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1, Chvojnica 1

B 58.      2   Toxoplazmóza: Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1

 

 

EPIDÉMIE: 

 

     Od 1.11.208 do 2.11.2008 prebehla epidémia u účastníkov rodinnej oslavy narodenín v okrese Myjava, ktorá sa konala 1.11.2008. Z celkového počtu 20 exponovaných ochorelo 13 účastníkov oslavy, 3 boli hospitalizovaní na infekčnom oddelení. U 11 chorých bola z TR izolovaná Salm. enteritidis. PFP bol zemiakový majonézový šalát, do ktorého bola majonéza pripravovaná z domácich vajec. Vzorka majonézového šalátu už nebola k dispozícii.
V domácich vajciach odobraných na laboratórne  vyšetrenie bola taktiež potvrdená Salm. enteritidis.

 

 

     Od 7.11.2008 do 14.11.2008 prebehla epidémia gastroenteritídy v zariadení v okrese Trenčín. Z celkového počtu 574 exponovaných ochorelo 7 klientov. V klinickom obraze dominovali hnačky, teplota do 38°C, bez vracania. Príznaky odozneli do 24 hodín.
V zariadení boli nariadené a vykonané protiepidemické opatrenia. Výsledky vyšetrení stolice: v 4 vzorkách izolovaný vírus Norwalk.

 

 

 OZNAMY:

 

1. Ambulantné zariadenia spĺňajúce minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa doterajších predpisov sú povinné splniť požiadavky  na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa  Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL z o minimálnych požiadavkách  na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení do 31. decembra 2008.

 

 

 2.   V očkovacom kalendári na povinné očkovanie detí v roku 2008 je proti morbilám, parotitíde  a rubeole  určená trivakcína Priorix. Pokiaľ sa rodič rozhodne dať dieťa očkovať aj proti varicelle vakcínou Priorix Tetra musí sa rešpektovať  vek dieťaťa a to očkovať ho touto vakcínou  v 15. až 18. mesiaci života. V 11. roku života bude dieťa preočkované iba vakcínou Priorix. Pre maximálnu účinnosť a prevenciu  proti varicelle  možno dieťa zaočkovať v odstupe 6 týždňov až 6 mesiacov po očkovaní vakcínou Priorix Tetra jednou dávkou monovakcíny Varilrix.

Druhá eventualita je, že dieťa je riadne očkované Priorixom. V 11. roku života môže byť preočkované vakcínou Priorix Tetra a za 6 týždňov až 6 mesiacov dostane  jednu dávku monovakcíny  Varilrix.

Vakcína  Priorix Tetra je zakategorizovaná na čiastočnú úhradu   pacienta, vakcína Varilrix nie je ešte riadne registrovaná, dostupná je v rámci mimoriadneho dovozu. Informácia je uverejnená  na www.ruvztn.sk.