Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      Marec  2010

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v marci 2010 v okrese Trenčín

 

A 04.5     5     Kampylobakteriálna enteritída: Kostolná Záriečie 1, Trenč. Teplá 1, Trenčín 3

A 08.1    54    Akútna gastroenteropatia zapríč. vírusom Norwalk: Dolná Súča 2, Horná Súča  2,

                       Nemšová 2, Skalka nad Váhom 27, Trenč. Teplá 2, Trenčianske Teplice 1, Trenčín 18

A 15.0     1    Tuberkulóza pľúc. Petrova Lehota

A 37.0     1    Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis:  Nemšová 1

A 41.0     1     Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: Trenčín  1 (NN)

A 41.1     1     Septikémia vyvolaná  inými špecifikovanými stafylokokmi: Trenčín  1 (NN)

A 41.5     2     Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Trenčín  2  (1 x NN)

A 87.9    1      Nešpecifikovaná vírusová meningitída:  Trenčín  1

B 01.9   54     Varicella: Adam.Kochanovce 8, Kostolná-Záriečie 3, Melčice 2, Mníchova Lehota 4,

                       Nemšová 13, Skalka n. V. 2, Soblahov 4, Chocholná-Velčice 1, Trenč. Teplá 3, Trenč.

                       Turná 1, Trenčín  13

B 02.9      4    Herpes zoster: Trenč.Turná 1, Trenč.Teplice 2, Trenčín 1

B 27.        6    Infekčná mononukleóza: Dolná Súča 2, Drietoma 1, Mníchova Lehota 1, Trenčín 2

B 58.9      1    Nešpecifik. toxoplazmóza: Trenčianske Stankovce 1

J 10.7       1    SARI:  Melčice-Lieskové 1

L 08.        1    Iné lokálne infekcie kože a podkož. tkaniva: Trenčín 1 (NN)

P 39.1      2    Novorodenecká konjunktivtída a dakryocystitída: Trenčín  2 (NN)

T 81.3      1   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín 1 (NN)

T 85.7      1   Infekcia a zápal. reakcia vyvol. vnútor. protetickou pomôckou:  Trenčín 1 (NN)

Z 20.3      7   Kontakt, ohrozenie besnotou: Drietoma 1,Horná Súča 1, Svinná 1, Trenč. Teplá 2, Trenčín 2

Z 20.5      4   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenčín 3, Zamarovce 1

Z 22.3      1   Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie (MRSA): Trenčín 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v marci  2010    v okrese  Nové Mesto nad Váhom 

 

  A 02.0    4    Salmonelová enteritída: Hrádok 1, Mor. Lieskové 1, Stará Turá 1, Trenč .Bohuslavice 1

  A 04.5    1    Kampylobakteriálna enteritída: Bzince pod Javorinou 1, Čachtice 1

  A 08.0    6    Rotavírusová enteritída:  Čachtice 1,  Nové Mesto n. V. 2, Stará Turá 3

  A 08.2    1    Exanthema subitum:  Nové Mesto nad Váhom 1

  A 38.      1    Skarlatina: Kočovce 1

  A 41.0    1    Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: Nové Mesto nad Váhom 1

 A 46.       1    Erysipelas: Potvorice 1

 B 01.9   71    Varicella:  Častkovce 1, Dolné Srnie 1, Hôrka nad Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 62,

                        Potvorice 4, Považany 1, Trenčianske Bohuslavice  1

 B 02.9     5    Herpes zoster: Dolní Srnie 1, Kalnica 1, Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad Váhom 2

 B 08.2     1    Exanthema subitum:  Kalnica 1

 B 27.       2    Infekčná mononukleóza: Nové Mesto nad Váhom 1, Stará Turá 1

 B 86.      10   Scabies: Moravské Lieskové 7, Nová Ves nad Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 2                     

 L 89.       1    Dekubitus:  Nové Mesto nad Váhom 1 (NN)

 Z 20.5     2    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Nové Mesto nad Váh.1,  Trenč. Bohuslavice 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v marci  2010  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 04.5     2   Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 1, Veľké Chlievany 1

B 01.9    21  Varicella: Bánovce nad Bebravou  18, Krásna Ves 1, Veľké Držkovce 1, Veľké Chlievany 1

L 00.        3  Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi: Bánovce nad Bebravou 3 (NN)

P 39.1      2  Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída: Bánovce nad Bebravou 2 (NN)

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených v marci 2010 v okrese Myjava

 

A 02.0    3    Salmonelová enteritída: Myjava 2, Polianka 1

A 04.6    2    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Brezová pod Bradlom 2

A 08.0    9    Rotavírusová enteritída:  Brezová pod Bradlom 1, Jablonka 1, Myjava 6 (4xNN), Polianka 1 

A 40.2    1    Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D: Myjava 1 (NN)

A 41.0    3    Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus: Myjava 3 (NN)

A 41.1    1    Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi: Mayjava 1 (NN)

A 41.5    5    Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Brezová pod Bradlom 1,

                     Myjava 4 (2 x NN)

A 41.9    1    Nešpecifikovaná septikémia: Myjava 1 (NN)

B 01.9   14   Varicella: Brestovec 1,Brezová pod Bradlom 1, Hrašné 3, Kostolné 1, Krajné 1, Myjava 5,

                     Vrbovce 2

B 58.9    1    Toxoplazmóza:  Myjava 1

B 86.      6    Scabies: Myjava 6

I 80.       2    Zápal žíl- phlebitis et thrombophlebitis: Myjava 2 (NN)

J 06.9     1    Nešpecifik. akútna infekcia horných dýchacích ciest:  Myjava 1 (NN)

J 15.6     1    Pneumónia vyvolaná  inými aeróbnymi gramnegatívnymi baktériami: Myjava 1 (NN)

L 89.      2    Dekubitus: Myjava 2 (NN)

N 30.0   1    Akútna cystitída: Myjava 1 (NN)

T 80.1    1   Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii: Myjava 1 (NN)

T 81.3    1   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Myjava 1 (NN)

T 83.5    1   Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou močových orgánov: Myjava 1 (NN)

T 85.7    1   Infekcia a zápal. reakcia vyvol. vnútor. protetickou pomôckou:   Myjava 1 (NN)

Z 20.3   1   Kontakt, ohrozenie besnotou:  Košariská 1

Z 20.5   1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Myjava 1

Z 22.5   1   Nosič vírusovej hepatitídy B: Stará Myjava 1

 

EPIDÉMIE:

 

      V marci 2010 sme zaznamenali 3 epidémie: 2 epidémie  akútnej gastroenteropatie vyvolanej vírusom Norwalk a epidemický výskyt svrabu.

1. Epidemický  výskyt hnačkových ochorení u klientov a pracovníkov sociálneho zariadenia pre dospelých v okrese Trenčín. V čase od 8.3.2010 do 15.3.2010 ochorelo 24 z celkového počtu 57 klientov a 12 z CP 28 pracovníkov (z toho 2 prípady u pracovníkov kuchyne). Ochorenia neboli hlásené ihneď  pre neprítomnosť vrchnej sestry v čase výskytu v zariadení. V klinickom obraze dominovali hnačky a vracanie, ochorenia prebiehali bez febrilít a odznievali v priebehu 24 – 48 hodín. V zariadení boli nariadené odbery vzoriek stolíc od chorých klientov i pracovníkov zariadenia a  zamestnancov stravovacej prevádzky, taktiež boli nariadené protiepidemické opatrenia v zmysle izolácie chorých, zvýšenej frekvencie dezinfekcie plôch a dezinfekcie rúk a iné opatrenia na zamedzenie ďalšieho prenosu ochorení.  Zo  vzoriek stolice na virologické vyšetrenie  boli  4 vzorky pozitívne na vírus Norwalk metódou EIA u 3 klientov a  jedného člena NZP.

 

2. Epidemický výskyt akútnych gastroenteritíd u pacientov a personálu z dvoch oddelení FN Trenčín.
Z celkového počtu 59 zamestnancov  a 17 pacientov ochorelo 18 osôb, z toho 7 pacientov. Prvé ochorenia boli zaznamenané 8.3.2010. V klinickom obraze dominovali hnačky, v niektorých prípadoch vomitus, bez teploty. Príznaky odznievajú v priebehu 24 - 48 hodín. V zariadení bol nariadený odber vzoriek stolíc od chorých osôb a ďalšie protiepidemické opatrenia. V ohnisku boli  odobraté 2 vzorky  stolice od pacientov, v jednej bol pozitívny vírus Norwalk metódou EIA.

 

Epidemický výskyt svrabu v 2 rodinách s nízkym hygienickým štandardom v okrese Nové Mesto nad Váhom, prvé ochorenie sa vyskytlo u dieťaťa, ktoré bolo na návšteve v inej  rodine, kde bol  údajne  svrab.  Ochorenia  začali medzi spolu hrajúcimi sa deťmi dvoch susediacich rodín, následne aj u rodičov. Z 8 exponovaných ochorelo 7 osôb, 4 deti a 3 dospelí.

 

.

Chorobnosť na chrípku a ARO na 100 tisíc osôb  v konkrétnom týždni

 

Rok 2010

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

9.t.

1311,5

1280,8

1925,3

1653,5

1306,1

1387,6

10.t.

1257,2

1231,8

1221,7

1235,4

   1286,3

1383,5

11.t.

1295,3

1066,9

1018,8

1524,3

1201,7

1357,1

12.t.

1284,2

647,8

  908,9

1000,6

1123,3

1314,5

13.t.

  882,7

417,9

1350,4

1436,9

999,3

 

 

           Upozorňujeme lekárov, na stúpajúci trend výskytu pertussis v SR (viď graf). V prípade podozrenia na čierny kašeľ vykonáva laboratórnu diagnostiku OKM  FN Trenčín (aglutinácia – je potrebné odobrať párovú vzorku krvi) a aj Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici,  Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, kde sa vykonáva  diagnostika  aj z výteru z hrdla alebo z aspirátu z dýchacích ciest. Odber nesmie byť vykonaný na detoxikovaný tampón!