Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Marec  2009

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

v  marci  2009 v okrese Trenčín

A 02.0      5   Salmonelová enteritída: Trenčianske Stankovce 5       

A 04.5      1    Kampylobakteriálna enteritída: Trenčianska Teplá 1

A 04.7      1    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Trenčín 1 (NN)

A 08.0      1    Rotavírusová enteritída: Horná Súča  1 

A 38.        3    Skarlatina:  Mníchova Lehota 1, Trenčianska Turná 2

A 40.2      1    Septikémia vyvolaná  streptokokom zo sk.D: Trenčín 1

A 41.0      1    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín  1  NN

A 41.5      4    Septikémia vyvol. gramneg. mikroorg.: Ivanovce 1, Trenčín  3 (3 NN)

B 01.8      1    Varicella s inými komplikáciami: Svinná 1

B 01.9    33    Varicella:  Dolná Súča 1, Horné Srnie 1, Nemšová 4, Skalka n.V.  21,  Trenčín  6

B 02.        2    Herpes zoster:  Trenčianske Stankovce 1, Trenčín 1

B 15.        2    Akútna hepatitída A:  Trenčín 2

B 16.9      1    Akútna hepatitída  B: Trenčín 1

B 18.2      3    Chronická vírusová hepatitída C: Trenčín 3

B 27.        2    Infekčná mononukleóza:  Melčice Lieskové 1, Trenčín 1

B 58.        3    Toxoplazmóza:  Trenčín  3

B 86.        7    Scabies:  Mníchova Lehota  3, Trenč. Teplá 1, Trenčín 3

J 10.         8    Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky:   Trenčín 8

P 39.1      1     Novorodenecká konjuktivitída a dakryocystitída: Trenčín 1 (NN)

T 81.3      1    Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Trenčín 1 (NN)

T 83.5      4    Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč.orgánov: Trenčín 4 (NN)

T 85.7      1    Infekcia a zápal.reakcia zapr. vnútornou protetickou pomôckou: Trenčín 1 (NN)

Z 20.3      2    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Trenčianske Teplice 1, Trenčín 1

Z 20.5      1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín  1

Z 22.5      2    Nosič vírusovej hepatitídy:  Horné Srnie 1, Trenčín 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 v  marci  2009 v okrese Nové Mesto nad Váhom                                  

A 02.0     6   Salmonelová enteritída: Horná Streda 1,  Nové Mesto n.V. 4 , Zem.Podhradie 1

A 04.3     1    Infekcia enterohemoragickými E.coli:  Moravské Lieskové 1

A 04.5     4    Kampylobakteriálna enteritída: Nová Bošáca 2, Nové Mesto n.V. 2

A 08.0     3    Rotavírusóvá enteritída :  Nové Mesto n.V. 2, Stará Turá 1

A 15.1     1    Vírusová hepatitída A:  Považany 1

A 46.         1    Erysipel: Zemianske Podhradie 1

B 01.9     4    Varicella: Nové Mesto nad Váhom  2, Považany 2

B 02.       3    Herpes zoster:  Nové Mesto nad Váhom 2, Stará Turá 1

B 08.2     1    Exantéma subitum:  Nové Mesto n.V. 1

B 58.       2    Toxoplasmosa: Nové mesto n.V. 1, Stará Turá 1

B 86.       5    Scabies: Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad Váhom  2, Považany 2

T 83.5     3    Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet.pomôck.moč.orgánov:Nové Mesto n.V.3 (NN)

Z 20.3     4    Kontakt, ohrozenie besnotou:   Mor.Lieskové 1, Nové Mesto n.V.2,  Stará Turá  1

Z 22.5     1    Nosič vírusovej hepatitídy:  Potvorice 1

                     

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených

v marci  2009 v okrese Bánovce nad Bebravou

A 04.0     1    Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Haláčovce 1

A 04.6     1    Enteritída vyvolaná Yersinia enterociolitica:  Bánovce nad Bebravou 1

A 08.0     1    Rotavírusová enteritída:  Bánovce nad Bebravou 1

B 01.9   23    Varicella: Bánovce n.B. 11, Brezolupy 1, Dežerice 2,  Dolné Naštice  

                      1,  Pečeňany 2,  Rybany 3, Šípkov 2,  Timoradza 1

B 02.9     1    Bánovce nad Bebravou 1

B 27.       1    Infekčná mononukleóza:  Veľké Chlievany 1

G 61.0     1   Brezolupy 1

B  58.      1   Toxoplazmóza: Bánovce nad  Bebravou  1

Z 20.5      3    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Bánovce n. Bebr. 2,  Ruskovce 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených

 v marci  2009 v okrese Myjava

A 02.0    1   Salmonelová enteritída: Brestovec  1

A 04.6    1    Enteritída vyvolaná Yersinia enterociolitica: Myjava  1

A 08.0    2   Rotavírusová enteritída:  Myjava 2 (NN)

A 21.9    1   Tularémia:  Myjava 1

A 40.1    1    Septikémia vyvolaná Streptikokom zo sk. B:  Myjava 1

A 40. 8   1   Iná streptokoková septikémia: Brezová p. Bradlom 1

A 41.0    2   Septikémia vyvolaná Staph. aureus: Myjava 1 (NN), Vrbovce 1

A 41.1    1   Septikémia vyvolaná   inými špecifikovanými stafylokokmi: Myjava 1

A 41.8    1   Iná špecifik.  septikémia:  Brestovec 1

B 01.9  21   Varicella:   Chvojnica 8, Vrbovce 13

B 02.      2   Herpes zoster :  Brestovec 1, Krajné 1

B  58.     3   Toxoplazmóza: Myjava 1, Rudník 2

B 83.0    3   Viscerálna larva migrans –Toxokaróza: Myjava 3

G 61.0    1   Quillain Barré syndróm: Myjava 1

B 27.      1    Infekčná mononukleóza:  Brezová pod Bradlom 1

Z 20.5    1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Rudník 1

 

Chorobnosť na chrípku na 100 tisíc osôb v v konkrétnom týždni

Rok 2009

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

10.t.

2043,9

2334,7

2028,1

3803,8

2199,9

2199,3

11.t.

1582,2

1716,9

1262,3

3176,8

1729,3

1954,7

12.t.

1508,5

1558,3

1390

2302,4

1483

1811

13.t.

1275,9

1191,9

1364,7

2164,4

1481,3

1886,6

14.t.

1103,7

847

966,7

2095,8

1323,5

 

 

OZNAMY:

1.      Upozorňujeme všetkých poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti  na povinnosť hlásiť úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných  mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 a v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8 zákona  355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.     Upozorňujeme všetkých  lekárov, ktorí nám doteraz neoznámili svoje  e-mailové adresy, aby tak urobili, inak im  dôležité aktuálne informácie nebudú oznamované včas.

  

      Z ôsmich výterov z nosa a hrdla, ktoré  odobrali MUDr. Eva Opoldusová a MUDr. Miroslav  Gavenda  v  Trenčíne bol izolovaný  trikrát vírus chrípky typ A/H3 a  päťkrát  typ B/Malaysia/2506/2004-like u  neočkovaných.