Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Máj  2009

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v  máji  2009 v okrese Trenčín

 

A 02.0     11  Salmonelová enteritída:Motešice 1, Trenč.Teplá 1, Trenč.Stankovce 3, Trenčín 6

A 04.5      7    Kampylobakteriálna enteritída: Dolná Súča 1, Trenč.Turná 2, Trenčín  4

A 04.7      2    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Trenčín 2 -  (2 x NN)

A 08.0     13   Rotavírusová enteritída: Nemšová 3, Trenčín 10 -  (5 x NN) 

A 09         1    Hnačka a  gastroenteritída pravdepodobne infekč.pôvodu: Trenčín 1

A 41.0      2    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín  2  NN

A 41.5      4    Septikémia  vyvolaná inými gramneg. mikroorg.: Ad.Kochanovce 1, Krivosúd-Bodovka 1, 

                       Trenčín 2 – ( 1 x  NN)

B 01.9    42    Varicella: Dolná Poruba 1, Selec 8, Trenč.Turná 2, Trenč.Jastrabie 1,Trenčín 30

B 02.9      3    Herpes zoster: Trenčín 3

B 08.2      1    Exantema subitum:  Trenčín 1

B 27.        1    Infekčná mononukleóza: Trenčín 1

B 35.4      4    Tinea corporis: Trenč.Turná 3, Trenčín 1

B 58.        2    Toxoplazmóza: Kostolná-Záriečie 1, Trenčín 1

B 86.        1     Scabies:  Trenčín 1

G 00.8      1     Bakteriálny zápal mozgových plien: Krivosúd-Bodovka 1, 

L 08.        2     Lokálne infekcie kože a podložného tkaniva: Trenčín 2 (NN)

L 89.        1     Dekubitus: Trenčín 1 (NN)

M 01.2     1    Artritída pri LB: Trenčín 1

N 30.0      1    Akútna cystitída: Trenčín 1 (NN)

T 81.3      3    Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Trenčín 3 (NN)

T 83.5      2    Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč.orgánov: Trenčín 2 (NN)

T 85.7      2    Infekcia a zápal.reakcia zapr. vnútornou protetickou pomôckou: Trenčín 2 (NN)

Z 20.5      1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín  1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 v  máji  2009 v okrese Nové Mesto nad Váhom

                                                                                                                        

A 02.0     9   Salmonelová enteritída: Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto n.V. 4, Očkov 1, Stará

                         Turá 2, Vaďovce 1

A 04.5     1    Kampylobakteriálna enteritída: Podolie 1

A 08.0     9    Rotavírusóvá enteritída :  Kočovce 1, Moravské Lieskové 2, Nové Mesto n.V. 6

A 08.1.  30    Akútna gastroenteritída vyvolaná vírusom Norwalk: Brunovce 3, Čachtice 1, Horná

                      Streda 26

A 08.2     1    Adenovírusová enteritída:  Dolné Srnie 1

A 41.5       2    Sepsa  vyvolaná gramneg. mikroorg.:Bošáca 1, Nové Mesto nad Váhom 1(NN)

A 87.8     1    Vírusová meningitída: Nové Mesto nad Váhom   1

B 01.9     4    Varicella: Bošáca 2,   Moravské Lieskové 1, Stará Turá 1

B 86.       1    Scabies:  Považany 1

T 81.4     1    Infekcia po výkone nezatriedená inde: Nové Mesto nad Váhom 1 (NN)

Z 22.5     1    Nosič vírusovej hepatitídy: Stará Turá 1

                    

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených

v máji 2009 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     4   Salmonelová enteritída: Dežerice 1, Prusa 1, Rybany 1, Žitná-Radiša  1

A 04.5     1    Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 1

A 08.0     2    Rotavírusóvá enteritída: Bánovce nad Bebravou  1, Timoradza 1

B 01.9   38    Varicella: Bánovce n.B. 16, Brezolupy 1, Ľutov 3. Nedašovce 2,  Pečeňany 1,

                      Pravotice 1, Prusy 3, Rybany 7,  Slatina n.B. 1,  Šišov 3,

B 02.9     1    Slatina nad Bebravou 1

B 58.9     1    Toxoplazmóza: Krásna Ves 1

B 86        8    Scabies: Rybany 7, Pečeňany 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených v máji 2009 v okrese Myjava

 

A 02.0    1   Salmonelová enteritída: Bukovec 1

A 03.3    1    Shigelóza zapríčinená Shigella sonnei: Myjava 1

A 08.0    2   Rotavírusová enteritída: Brezová pod Bradlom 1, Krajné 1

A 40.8    1   Streptokoková septikémia: Myjava 1 (NN)

A 41.8    1   Iná špecifikovaná septikémia: Myjava 1 (NN)

A 51.5    1   Latentný včasný  syfilis: Myjava 1

B 02.9    1   Herpes zoster :   Myjava 1

B 83.0    2   Toxokaróza: Myjava 2

Z 22.5   1   Nosič vírusovej hepatitídy: Chvojnica 1

 

 

EPIDÉMIE:

 

V máji 2009 sme zaznamenali 3 epidémie:

epidémiu akútnej gastroenteritídy vyvolanej vírusom Norwalk,

epidemický výskyt    trichofýcie vyvolanej Trichophyton rubrum,

epidemický výskyt  svrabu v jednej rodine.

 

      Výskyt norovírusových gastroenteritíd v MŠ a v ZŠ v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ochorenia prebehli od 14.5. do 15.5. 2009. Z celkového počtu 138 exponovaných ochorelo 28 detí a 2 dospelí (školník a vedúca stravovacej prevádzky). Klin. obraz: hnačky, vracanie, bez teploty. V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia, odobraté vzorky stravy, stery z prostredia, TR u pracovníkov kuchyne, stolice na izoláciu vírusov. U 2 detí a vedúcej  kuchyne,  ktorá neudávala príznaky ochorenia bol zo stolíc izolovaný metódou EIA vírus Norwalk.

    

     Výskyt 4 prípadov trichofýcie (v 2 prípadoch potvrdený ster z kože – Trichophyton rubrum). Ochorenia sa prejavovali výsevom červených, ohraničených ložísk na hornej časti trupu (oblasť hlavy, krku, rúk, podpazušia). Epidemiologickým vyšetrovaním bolo zistené, že 3 chlapci navštevujú zápasnícky klub v okrese Trenčín, štvrtý chlapec bol v kontakte s prvým prípadom ochorenia v posilňovni. Daný zápasnícky oddiel navštevuje 40 zápasníkov. Aktívnym vyhľadaním bolo zistené ďalšie podozrenie na trichofýciu u zápasníka, ktorý bol vedúcim oddielu  vylúčený z tréningov a súťaží.  Z kožných lézií tejto osoby nebol izolovaný Trichophyton. V zápasníckom oddiele boli nariadené protiepidemické opatrenia.

     Výskyt ochorení na svrab u 7 členov  rodiny s nízkym hygienickým štandardom,  u ktorých v apríli  prespala  príbuzná žijúca v Brne, v tom čase  mala na rukách a na bruchu výsev vyrážky.  Od polovice mája sa postupne ochorenie prejavilo u všetkých členov rodiny.  Spolu hlásime  8 ochorení. V rodine  boli  v spolupráci s ošetrujúcim lekárom chorých nariadené protiepidemické opatrenia.

 

 

OZNAMY:

 

 1.  Žiadame lekárov, ktorí majú pacientov v LD (lekárskom dohľade) VHA a VHB, aby skontrolovali dátumy  ukončenia LD, vykonali príslušné sérologické vyšetrenia a vyplnené tlačivá  LD odoslali na odbor epidemiológie RÚVZ v Trenčíne.

 

  

2.  Upozorňujeme všetkých poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti  na povinnosť hlásiť úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných  mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 a v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8 zákona  355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.