Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Február  2009

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári  2009 v okrese Trenčín

 

A 02.0      6   Salmonelová enteritída: Horná Súča 2, Nemšová  1,  Trenčín 3        

A 04.5      3    Kampylobakteriálna enteritída: Mníchova Lehota 1, Trenčín 2

A 04.6      1    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Trenčín 1

A 08.0      1    Rotavírusová enteritída: Veľké Bierovce  1 

A 08.1    18    Akútna  gastroenteritída  zapríč. vírusom Norwalk:  Trenčín 18

A 38.        1    Skarlatina:  Trenčianska Turná 1,  Trenčín 1

A 41.1      1    Septikémia vyvolaná Staph.epidermidis:  Trenčín  1  NN

A 41.5      4    Septikémia vyvol. gramneg. mikroorg.: Trenčianska Teplá 1, Trenčín  3 (4 NN)

A 46.          1    Erysipel: Trenčín 1   

B 01.9    10    Varicella:  Horné Srnie 2, Nemšová 5,  Trenč.Turná 1, Trenč. Teplice 1,  Trenčín  1

B 02.        2    Herpes zoster:   Nemšová 1, Trenčianska  Turná 1

B 08.2      1    Exanthema subitum:  Trenčín 1

B 27.        2    Infekčná mononukleóza:  Skalka n.V. 1, Trenčín 1

B 58.        1    Toxoplazmóza:  Trenčín 1

B 86.        4    Scabies:   Trenčín 1, Veľké Bierovce 3

J 10.         7    Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky:  Horné Srnie 1, Trenčín 6

J 11.         9    Chrípka vyvolaná neidentifikovaným vírusom chrípky:  Trenč. Stankovce 8,

                       Trenčín 1                      

Z 20.5      2    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín  1, Zamarovce 1

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 vo  februári  2009 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0     6   Salmonelová enteritída: Čachtice 2,  Nové Mesto n.V. 2 , Podolie  1, Stará Turá 1

A 04.5     3    Kampylobakteriálna enteritída: Nové Mesto n.V. 2, Považany 1

A 04.6     1    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Čachtice 1

A 08.0     2    Rotavírusóvá enteritída :  Nové Mesto n.V. 2

A 15.1     1    Vírusová hepatitída A:  Považany 1

A 46.         1    Erysipel: Nové Mesto nad Váhom 1

B 01.0     1    Varicellová meningitída: Lúka 1

B 01.9     2    Varicella: Lúka 2

B 02.       5    Herpes zoster: Moravské Lieskové 1,   Nové Mesto nad Váhom 3, Stará Turá 1

B 86.       1    Scabies: Dolné Srnie  1

Z 22.5      2 Nosič vírusovej hepatitídy:  Lúka 1, Nové Mesto nad Váhom  1

                     

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených

vo februári  2009 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0    1   Salmonelová enteritída: Rybany 1

B 01.9   12   Varicella: Bánovce nad  Bebravou  1, Dežerice 1, Nedašovce 4, Pravotice 1,

                    Rybany 5

B  58.      1   Toxoplazmóza: Bánovce nad  Bebravou  1

 

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených

vo februári  2009 v okrese Myjava

 

A 02.0    1   Salmonelová enteritída: Myjava 1

A 04.0    2   Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Mukovec 1, Vrbovce 1

A 08.0    2   Rotavírusová enteritída:  Myjava 2

A 41.0    1   Septiokémia vyvolaná Staph. aureus: Myjava 1

B 01.9    3   Varicella:  Brezová p. Bradlom 1, Chvojnica 2

B 02.9    1   Herpes zoster :  Brezová p. Bradlom 1

B 27.      1    Infekčná mononukleóza:  Brezová p. Bradlom 1

Z 20.5    1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Brezová p. Bradlom 1

 

Epidémie:

Vo februári 2009 sme  zaznamenali  2 nozokomiálne epidémie vo FN Trenčín.

 

     V čase od  02.02.2009 do 08.02.2009   došlo na jednom z lôžkových oddelení k zvýšenému  výskytu akútnych respiračných ochorení u pacientov a personálu. Z celkového počtu 38 exponovaných  (19 pacientov a 19 zdravotníckych pracovníkov)  ochorelo   päť pacientov a päť  zdravotníckych pracovníkov.  Klinický obraz: teplota od 38° C do 39°C, nádcha, kašeľ.  U 2 pacientov boli odobraté výtery z hrdla a nosa na virologické vyšetrenie, z ktorých vírus chrípky nebol identifikovaný. V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia.  Proti chrípke bol očkovaný  jeden z chorých   pacientov,  personál zariadenia očkovaný nebol.

 

     V čase od 15.02. do 20.02.2009  bola zaznamenaná na jednom z lôžkových oddelení epidémia akútnej gastroenteritídy vyvolanej vírusom Norwalk. Z CP 75 exponovaných ochorelo 13 pacientov a 5 zdravotníckych pracovníkov. Ochorenia prebiehali pod obrazom nauzey, bolestí brucha, hnačiek a subfebrílií. Klinické príznaky odoznievali v priebehu 48 hodín. Na oddelení bolo vykonané epidemiologické vyšetrenie s nariadením protiepid. opatrení .Odobraté boli TR s negatívnym výsledkom a 3 vzorky stolice na izoláciu vírusu. Vyšetrenia vzoriek stolice na  izoláciu vírusov adeno a rotavírusy negat., 3 vzorky stolice na  Norwalk vírus pozit.

 

 

Chorobnosť na chrípku na 100 tisíc osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v konkrétnom týždni

 

Rok 2009

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

6.t.

2588,8

1708,9

1525,0

2613,9

2211,6

2392,3

7.t.

2566,7

1942,1

1548,4

2943,2

2530,4

2600,9

8.t.

2502,9

2195,9

1819,6

2946,8

2760,4

2639,6

9.t.

2882,2

2997,9

2009,2

4101,1

2961,5

 

 

 

 

OZNAMY:

 

1.      Upozorňujeme všetkých poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti  na povinnosť hlásiť úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných  mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 a v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8 zákona  355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.     Upozorňujeme všetkých  lekárov, ktorí nám doteraz neoznámili svoje  e-mailové adresy, aby tak urobili, inak im  dôležité aktuálne informácie nebudú oznamované včas.

 

 

 

USMERNENIE KU KATEGORIZÁCII A  K  INDIKAČNÝM OBMEDZENIAM VAKCÍN   INFANRIX POLIO A  PREVENAR:

 

 INFANRIX POLIO – vakcína proti diftérii, tetanu, pertusis (acelulárna zložka) a poliomyelitíde parent. (ŠÚKL kód – 52280, J07CA02) – bude plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia (spôsob uhrádzania „V“) s účinnosťou od 1.4.2009.    

 

PREVENAR – pneumokokový čistený konjugovaný polysacharidový antigén parent. (ŠÚKL kód – 33553, J07AL02)

– u detí narodených v roku 2007 s nedokončenou schémou základného očkovania proti pneumokokom do 31.decembra 2008, u ktorých v súčasnosti nie je doočkovanie  hradené  z verejného zdravotného poistenia, uhrádza poisťovňa  v plnej výške vakcináciu proti pneumokom. Je potrebné kontaktovať zdravotnú poisťovňu, v ktorej je očkované dieťa poistené. Príslušná zdravotná poisťovňa očkovaciu látku PREVENAR individuálne uhradí.        

 

 

  

      Z ďalších výterov z nosa a hrdla, ktoré  odobrali MUDr. Eva Opoldusová a MUDr. Miroslav  Gavenda  v Trenčíne bol izolovaný  9 krát vírus chrípky typ A/H3 a   jedenkrát  typ M/Malaysia/2506/2004-like u  neočkovaných.