Epidemiológia

 

 

Záverečná správa o výskyte chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných

ochorení v zimnej sezóne 2007-2008 v Trenčianskom kraji.

 

 

Epidemiologickú situáciu v chrípkovej sezóne 2007-2008 hodnotíme ako priaznivú. Epidemický výskyt bol na úrovni  5 ročného priemeru, čo do počtu ochorení i dĺžky trvania. Najvyšší výskyt ochorení bol zaznamenaný tesne pred vianočnými sviatkami v 52 kalendárnom týždni.

Počas sezóny nebolo potrebné vykonávať protiepidemické opatrenia na  území celých okresov alebo kraja. Situácia  si vyžiadala uzavretie školských prevádzok v ojedinelých prípadoch. Nebolo potrebné prijať ani mimoriadne opatrenia  v zdravotníckych   zariadeniach.

Počas chrípkovej sezóny na území Trenčianskeho kraja, podobne ako na celom území SR, dominoval vírus chrípky typu A/H1N1/, v jednom prípade bol izolovaný vírus chrípky typu B. Vírus chrípky typu A bol izolovaný 16-krát, vo všetkých prípadoch od neočkovaných osôb. Izolovaný typ vírusu bol obsiahnutý v očkovacích látkach určených pre túto sezónu.

okres Trenčín: 7 x typ A/Solomon Islands/3/2006(H1N1)-like a 1 x typ B/Egypt/144/2005-like. V 1 prípade bol dokázaný vírus parainfluenzy.

okresu Myjava:  2 x typ A (bližšie neurčený).

okres Prievidza: 4 x typ A /H1N1/ Solomon Islands 3/2006 like a 1 x typ A (bližšie neurčený)

okres Považská Bystrica: 2 x typ A /H1N1/ Solomon Islands 3/2006 like

                Zároveň dovoľte poďakovať všetkým zainteresovaným, zvlášť riaditeľom nemocníc, predstaviteľom Trenčianskeho samosprávneho kraja - odborov zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, prevádzkovateľom LSPP a všetkým lekárom za aktívnu spoluprácu a pomoc.  

 

 

                                                                                                                  MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.,MPH

                                                                                                                                    regionálna hygienička