Oddelenie  Hygiena detí a mládeže

                                                                                   
obezita.jpg (3961 bytes)   Obezita   u  detí                                     
  
poharvody.jpg (1433 bytes) Pitný režim detí                                           sports_27_8_1.gif (57411 bytes)   Oznam o zotavovacích podujetiach

Pôsobnosť a členenie oddelenia hygieny detí a mládeže

(1)  Oddelenie hygieny detí a mládeže v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji zdravia detí a mládeže, zameriava sa na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách.

(2)   Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho zdravotného dozoru a výkonu úradnej kontroly potravín:

-    zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 Organizačného poriadku a špecializované úlohy uvedené v článku 6 Organizačného poriadku,

-   monitoruje a vyhodnocuje zdravotný stav detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k determinantom zdravia,

-    monitoruje a vyhodnocuje telesný rast a vývin detí a mládeže vychádzajúc z poznatkov o zdravotnom stave, prostredí, životnom štýle a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývinu mladej generácie, podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami detského a dospievajúceho organizmu,

-     sleduje a hodnotí pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch,

-     študuje vzťahy a súvislosti medzi faktormi prostredia, životným štýlom a zdravotným stavom detí a mládeže, študuje príčiny zmien zdravotného stavu mladej populácie epidemiologickými metódami práce a metódami zdravotnej výchovy,

-     stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia, prostredia a životného štýlu mladej generácie,

-     identifikuje a rieši problémy ovplyvňujúce zdravie mladej generácie,

-     vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a navrhuje riešenia v oblasti ochrany, podpory  a rozvíjania zdravia detí a mládeže (odhad zdravotných rizík, ich interpretácia a riadenie),

-       vykonáva hodnotenie dopadov ľudskej činnosti na zdravie detí a mládeže na regionálnej úrovni,

-       spracováva, presadzuje a vyhodnocuje opatrenia a programy:

1.    ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže,

2.    všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže,

3.    prevencie vybraných chorôb a porúch,

-       stanovuje zdravotné kritériá pre prostredie a životný štýl detí a mládeže na regionálnej úrovni,

-       zabezpečuje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany a podpory zdravia v praxi,

-       zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

-       vykonáva štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacimi s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže,

-       vykonávaj úradnú kontrolu potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách:

§      vykonáva úradnú kontrolu potravín nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

§      vykonáva úradnú kontrolu potravín nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh,

§      vykonáva úradnú kontrolu potravín nad umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

§      vykonáva úradnú kontrolu potravín nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a nad kontrolou dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

§      vykonáva úradnú kontrolu potravín nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.,

-     vykonáva zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi oddelením hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi,

-     podklady pre činnosť získava zo štatistických a demografických údajov, z vlastných šetrení výberových súborov detí a mládeže, z výsledkov štátneho zdravotného dozoru a z výsledkov expertíznej a posudkovej činnosti, pričom úzko spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, s orgánmi štátnej správ a samosprávy, so školami a výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, profesijnými a stavovskými organizáciami, s orgánmi dozoru, masovokomunikačnými prostriedkami, fyzickými a právnickými osobami,

-     zbiera štatistické údaje umožňujúce monitoring v oblastiach:

§    zdravotných dôsledkov a rizík znečisteného ovzdušia z vonkajšieho prostredia (toxické látky a mikrobiálne znečistenie),

§     zdravotných dôsledkov a rizík rušivých účinkov hluku z vonkajšieho prostredia,

§     zdravotných dôsledkov a rizík vnútorného prostredia budov určených pre pobyt detí a mládeže (mikroklíma, osvetlenie, hluk, toxické látky, mikrobiálne znečistenie, ovzdušie),

§     zdravotných dôsledkov a rizík znečistenej vody určenej na pitné účely,

§     zdravotných dôsledkov záťaže ľudského organizmu cudzorodými látkami z potravinových reťazcov, dietárnej expozície,

§     zdravotného stavu a vybraných ukazovateľov demografickej a zdravotníckej štatistiky,

§     zdravotných rizík životných a pracovných podmienok a ich dôsledkov,

§     zdravotných dôsledkov a rizík životného štýlu a správania sa detí a mládeže,

-     informuje a vzdeláva obyvateľstvo v oblasti zdravia detí a mládeže, podporuje individuálnu snahu a snahu obyvateľov o zlepšenie zdravia detí a mládeže,

-       vykonáva poradenskú činnosť v rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia detí a mládeže,

-       vykonáva konzultačnú činnosť,

-       poskytuje informácie z činnosti oddelenia hygieny detí a mládeže na webovú stránku úradu a oddelenia podpory zdravia,

-       úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci.

(3)   Zamestnanci oddelenia hygieny detí a mládeže sú štátni zamestnanci vo funkcii odborný radca, samostatný radca, radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník alebo iný odborný pracovník v odbore hygieny detí a mládeže s VŠ vzdelaním, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, iný odborný pracovník so SŠ vzdelaním so zameraním na hygienu detí a mládeže.

(4)    Na čele oddelenia hygieny detí a mládeže je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za plnenie úloh oddelenia. Vedúci oddelenia riadi, organizuje a kontrolu prácu zamestnancov oddelenia. Úlohy vedúceho oddelenia sú uvedené v článku 14 Organizačného poriadku, avšak v texte sa slová „vedúci odboru“ nahrádzajú slovami „vedúci služobného úradu“. Vedúci oddelenia schvaľuje zamestnancom oddelenia:

-        výkaz mzdových nárokov,

-       čerpanie dovolenky,

-       príkaz na pracovnú cestu a vyúčtovanie cestovných náhrad u pracovných ciest v regióne pôsobnosti RÚVZ Trenčín,

-       čerpanie voľna z dôvodu prekážok v práci pri účasti na školení alebo štúdiu popri zamestnaní, iných dôležitých osobných prekážok v práci.

Vedúci oddelenia predkladá návrhy na zabezpečenie obsadenia funkčných miest oddelenia, prijatie a uvoľnenie zamestnancov oddelenia z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru vedúcemu osobného úradu, navrhuje personálne obsadenie, kvalifikačnú štruktúru a ďalšie vzdelávanie zamestnancov oddelenia vedúcemu osobného úradu, zodpovedá za výkon personálnej práce v riadenom oddelení, navrhuje a predkladá na schválenie mzdové náležitosti zamestnancov oddelenia vedúcemu osobného úradu, vypracúva náplne pracovnej činnosti zamestnancov oddelenia, predkladá vedúcemu služobného úradu návrhy na zahraničné pracovné cesty zamestnancov oddelenia. Okrem týchto úloh zodpovedá za plnenie úloh podľa odseku 2.

(5)     Oddelenie sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky.

 

 

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

Mgr. Pavlíková Miroslava - vedúca oddelenia, odb.radca

tn.pavlikova@uvzsr.sk

650 95 20, 0911 763 203

Mgr. Minárechová Lenka , sam. radca tn.hdm1@uvzsr.sk 650 95 20
PhDr. Lenka Sivčáková, sam. radca tn.hdm@uvzsr.sk 650 95 20


Právne a odborné aspekty výkonu štátneho zdravotného dozoru  na úseku zariadení pre deti a mládež

 

-        zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-        vyhláška MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,

-        vyhláška MZ SR č. 259/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

-        nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,

-        vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

-        Program ozdravenia výživy obyvateľov SR schválený uznesením vlády SR č. 894 zo dňa 13.10.1999 (ďalej len Program ozdravenia výživy)

-        vyhláška MŠ SR č.   ešte nie je nová    Z.z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

-        zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov (metodický pokyn k vyhl. MŠaV SR č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov,

-        vyhláška MZ SR č.ešte nie je nová  Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení,

-        vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská,

-        vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a na kúpaliská ,

-        vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zotavovacie podujatia,

-        vyhlášky MZ SR, resp. nariadenia vlády Slovenskej republiky platné na úseku činnosti preventívneho pracovného lekárstva

-        usmernenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, zaslané detským domovom dňa 17.5.2004 prípisom ÚPSVaR č. 424-SPO/2004,

-        metodický pokyn   Národného inšpektorátu práce pre povoľovanie výkonu ľahkých prác z marca r. 2002

-        zákon č. 465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z .o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

 

Právne predpisy súvisiace  s činnosťou oddelenia hygieny detí a mládeže:

-        zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisov,

-        zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

-        zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-        zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,

-        vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

-        zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-        nariadenie vlády SR č. 302/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky,

-        zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 124/2006 Z. z.).
Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín