Faktury

 

                                                   Podľa § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe   k i nformáciám  a  o  zmene  a  doplnení
                                                   niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií)  RÚVZ  Trenčín  ako povinná osoba uvedené v  §   2 ods.
                                                   2 zákona zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní   odo
                                                  dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
  
                                               Podľa Nariadenia vlády SR č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb
                                                  a faktúr za tovary  a  služby,  ktoré sa nezverejňujú, RÚVZ Trenčín ako povinná osoba  podľa  § 2  zákona
                                                  nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a  služieb  na  jednej  faktúre
                                                  nepresahuje sumu 3.000,– EUR bez dane z pridanej hodnoty.

 

                                                      Archív faktúr : Január 2011 , Február 2011 ; Marec 2011 ; April 2011