Pôsobnosť a  členenie

oddelenia  epidemiológie

 

(1)      Odbor epidemiológie zabezpečuje plnenie úloh v oblasti epidemiológie. Zaoberá sa ochranou obyvateľstva pred infekčnými chorobami, sledovaním výskytu a rozdelenia infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Analyzuje výskyt chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik ochorenia, resp. ich príčiny. Študuje vzťahy medzi človekom a prostredím, predovšetkým so zreteľom na možnosti prevencie hromadného výskytu ochorení. Predmetom záujmu sú akútne a chronické choroby a chorobné stavy infekčného a neinfekčného pôvodu, ktoré sú zdravotne, ekonomicky i sociálne závažné, štúdium zdravej populácie exponovanej rizikám, zamerané na analýzu ochranných faktorov, ktoré môžu zabrániť vzniku ochorenia a pôsobia priaznivo na vývin a zdravie človeka. Snaží sa prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie, k postupnému obmedzeniu, spomaleniu a zastaveniu šírenia nákazy. Plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru:

-        zabezpečuje výkon štátnej správy uvedený v článku 4 a špecializované úlohy uvedené v článku 6,
-
       sleduje a monitoruje výskyt infekčných chorôb a analyzuje epidemiologickú situáciu,
-
       vykonáva analýzu faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
-
       vykonáva surveillance vybraných nákaz,
-
      zabezpečuje plánovanie, vypracovávanie, organizáciu, riadenie a koordináciu represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
-
       sleduje a kontroluje účinnosť preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
-
       realizuje transverzálne a longitudiálne štúdie s cieľom hodnotenia vývoja epidemiologickej situácie,
-
      zabezpečuje hodnotenie, kontrolu a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
-
      zabezpečuje hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
-
      vykonáva konzultačnú činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru,
-
      zabezpečuje realizáciu odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
-
      vykonáva surveillance spoločensky závažných chorôb a chorobných stavov pozostávajúcej zo:
§     zberu, triedenia, analýzy a interpretácie základných epidemiologických (klinických, laboratórnych, štatistických a ďalších relevantných) údajov,
§     použitia epidemiologických metód vrátane rozličných typov štúdií (deskriptívnych, analytických, kontrolovaných, kohortových, experimentálnych a pod.), 
§     analýzy  výsledkov monitorovania faktorov, ktoré môžu jednak pozitívne, jednak negatívne ovplyvniť stav zdravia jednotlivca i celej populácie,
§      analýzy výsledkov sledovania fyziologických a psychických funkcií a reakcií populácie, resp. jej vybraných skupín na záťaž faktormi vonkajšieho a pracovného prostredia,
§     poskytovania výsledkov epidemiologických analýz a expertných posudkov k výskytu závažných chorôb, etiologických agensov a rizikových faktorov,
§      spolupráce s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení prognóz vývoja zdravotného stavu,
§      navrhovania opatrení pre obmedzovanie až likvidáciu chorôb a chorobných stavov,
§      aktívneho podielu na realizácii navrhnutých opatrení v úsilí o zachovanie zdravia,
§      kontroly, merania a vyhodnocovania účinnosti epidemiologických opatrení,

-        aktívne usmerňuje a kontroluje zdravotné riziká:
§        vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť,
§        vykonáva zdravotno-výchovnú činnosť,
§        vykonáva represívne opatrenia,
§        vykonáva cielené intervenčné programy orientované na znižovanie zdravotných rizík,
§      vykonáva konzultačnú činnosť pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov ostatných rezortov,

-        podieľa sa na epidemiologickom výskume, ktorý:
§      skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia chorôb a zdravia spoločnosti,
§      analyzuje pôsobenie známych agensov, faktorov a expozícií rizikám v etiopatogenéze chorobných stavov a skúma z toho hľadiska vlastnosti nových,
§     skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
§        vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
§     overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, imunizačných programov, surveillance i terapie,

-         poskytuje informácie z činnosti oddelenia epidemiológie na webovú stránku úradu a oddelenia podpory  zdravia,
-
       zabezpečuje anonymnú poradenskú linku HIV/AIDS,
-          zabezpečuje poradenstvo v oblasti prevencie infekčných ochorení a očkovania, aj pri cestách do zahraničia,
-          úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci.

(2)   Zamestnanci odboru epidemiológie sú štátni zamestnanci vo funkcii odborný radca alebo hlavný referent, a to v kategórií lekár, sestra, asistent s VŠ vzdelaním v odbore verejné zdravotníctvo, iný zdravotnícky pracovník, diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie.

 (3)    Odbor epidemiológie vedie vedúci odboru, ktorý zodpovedá za plnenie úloh odboru. Vedúci odboru riadi zamestnancov odboru.

 (4)    Odbor epidemiológie sa člení na:

-           oddelenie epidemiológie,
-          oddelenie prevencie nemocničných nákaz.

 

Orgán verejného zdravotníctva vydáva osvedčenia odbornej spôsobilosti pre výkon
 epidemiologicky závažných činností (EZČ)

1.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti (OS) pre výkon epidemiologicky závažných činností (EZČ) podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MZ SR 520/2007, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

2. Epidemiologicky závažnou činnosťou sa rozumie činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia 
     prenosných ochorení.  

Medzi EZČ patria najmä :

-          práce pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu  požívatín,
-          v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
-          pri výrobe kozmetických výrobkov,

-          v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom ( prevádzkárňach holičstva a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v očistných kúpeľoch a v masážnych a erotických salónoch).

EZČ môžu vykonávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé.

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom, ktorý jej vydá ošetrujúci lekár na základe vstupnej lekárskej prehliadky. Osoba je povinná vyhľadať svojho ošetrujúceho lekára pri hnačkových, hnisavých alebo horúčnatých ochoreniach u seba alebo u člena svojej rodiny.

Odbornú spôsobilosť preukazuje osoba:

1. dokladom o vzdelaní na: lekárskej fakulte, farmaceutickej fakulte, fakulte verejného zdravotníctva, fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce, prírodovedeckej fakulte v odbore biológia a chémia, veterinárnej fakulte, fakulte chemickej a potravinárskej technológie, stavebnej fakulte v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby, fakulte so zameraním na prácu v potravinárstve, strednej zdravotníckej škole, strednej hotelovej škole, strednej škole alebo na odbornom učilišti zameranom na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe, strednej priemyselnej škole stavebnej v študijnom odbore vodohospodárske stavby, strednom odbornom učilišti vodohospodárskom, strednej škole alebo na odbornom učilišti v odboroch starostlivosti o ľudské telo, strednej veterinárnej škole a vo vzdelávacom zariadení uskutočňujúcom rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

2. osvedčením o OS na vykonávanie EZČ vydaným regionálnym hygienikom

                Ak sa u zamestnanca zistia nedostatky pri vykonávaní EZČ, odoberie sa mu osvedčenie o OS. Zamestnanec potom nesmie vykonávať činnosť, pre ktorú mu bolo osvedčenie vydané. Osvedčenie možno získať až po preskúšaní odbornej spôsobilosti, a to na základe žiadosti zamestnanca.

                Žiadosť o skúšku OS sa podáva priamo na adresu RÚVZ Trenčín. Po zaevidovaní a stanovení termínu skúšky sú záujemcovia písomne pozvaní na skúšku. Ku skúške je potrebné priniesť kolkové známky v hodnote 30,00 a 20,00 , občiansky preukaz a pero. Po úspešne vykonanej skúške vydáva orgán na ochranu zdravia osvedčenie o OS pre prácu v potravinárstve alebo v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Rozsah vedomostí:

-           všeobecné hygienické požiadavky pre prácu v potravinárstve
-          podmienky pre zriaďovanie a prevádzkovanie potravinárskych výrobných a predajných prevádzkární
-          znalosti v oblasti prenosu infekčných ochorení potravinárov
-          všeobecné hygienické požiadavky pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
-          hygienické požiadavky na pracovné postupy, náležitosti prevádzkového poriadku
Samotnej skúške na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva nepredchádza prednáška ani školenie.

 

Platné právne predpisy súvisiace s činnosťou odboru epidemiológie

1.        Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.        Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

3.        Vyhláška č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

4.      Vyhláška č. 520/2007 MZ SR, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 

Legislatíva - 

     OU MZ SR pre diagnostiku a protiepidemické opatrenia pri výskyte
bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení s klinicky a epidemiologicky
významnými mechanizmami rezistencie.

 

Personálne obsadenie e-mail telefón - predvoľba 032

doc. MUDr. Mária Štefkovičová,PhD., MPH  odborný radca
vedúca odboru

tn.stefkovicova@uvzsr.sk

650 95 61
0911 989 821

PhDr. Slávka Litvová , odborný radca

tn.litvova@uvzsr.sk

650 95 61

Mgr. Katarína Zelko , odborný radca
tn.epi@uvzsr.sk

650 95 23

Kamila Čerešňáková , radca
tn.epi5@uvzsr.sk

650 95 23

Lenka Chrastinová , radca
tn.epi4@uvzsr.sk

650 95 23

Jana  Pašková , radca
tn.epi2@uvzsr.sk

650 95 23

Mgr. Zuzana Bronišová , odborný radca
tn.epi1@uvzsr.sk

650 95 23


tn.epi@uvzsr.sk

650 95 23

Mgr. Martina Jamrichová, odborný radca
tn.epi3@uvzsr.sk

650 95 23

Mgr. Zuzana Prostináková, odborný radca
tn.epi6@uvzsr.sk

650 95 23

Mgr. Stanislava Krchňavková, odborný radca tn.epi7@uvzsr.sk 650 95 23
Mgr. Katarína Divékyová, odborný radca
tn.epi9@uvzsr.sk

650 95 23

   

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín