Cenník laboratórnych rozborov a odborných posudkov
 
 Všeobecné ustanovenia
Základné ustanovenia
 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len dodávateľ) poskytuje svoje výkony nad rámec kontrolnej  činnosti fyzickým a právnickým osobám vyplývajúcej zo zákona č.355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve  a zákona č. 152/1996 Z.z. o potravinách, a to na základe objednávky alebo zmluvy. Štatistický úrad SR zaradil výkony hygienickej služby (hygienický dozor, hygienické vyšetrenia, laboratórna činnosť a pod.) v Jednotnej klasifikácii výkonov do odboru zdravotnícka starostlivosť pod kódom č. 9645.
2. Dodávateľ poskytuje svoje výkony odplatne v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Za výkony, ktoré nie sú uvedené v cenníku, ale ich vykonanie je pre komplexné hodnotenie nevyhnutné (osobitne náročné vyšetrenia, zavedenie nového pracovného postupu, štúdium odbornej literatúry, obhliadka vyšetrovaného miesta s prípadným výberom odberových miest a pod.) sa vypočíta sadzba na základe odpracovaného času. Pritom každá začatá 1 hodina práce vysokoškoláka je ohodnotená 8,30 €   a 1 hodina práce stredoškoláka je ohodnotená  6,64 €  . Práca laboratórnych pracovníkov (VŠ a SŠ) pri chemických, mikrobiologických a biologických vyšetreniach v laboratóriu je zahrnutá v cene za príslušný laboratórny výkon.
Fakturácia
Faktúru je dodávateľ povinný odoslať v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu) fyzickým a právnických osobám, ak vykonávajú podnikateľskú činnosť. Pri výkonoch poskytovaných občanom, ktoré nie sú využívané na podnikateľskú činnosť v jednom vyhotovení. Právo a povinnosť fakturovať vzniká dňom splnenia dodávky. Dodávateľ je povinný odoslať faktúru v lehote do 10 pracovných dní po splnení dodávky, pokiaľ nebol v zmluve dohodnutý iný termín fakturácie. Za splnenie dodávky sa považuje ukončenie všetkých prác na odbornej expertíze a laboratórnom rozbore, vypracovanie záverečného protokolu. RÚVZ v Trenčíne nie je plátcom DPH.
Platnosť  cenníka
Cenník pre poskytovanie odborných a laboratórnych výkonov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne nadobúda platnosť od 1. apríla  2007. Zároveň sa ruší platnosť dosiaľ používaného cenníka služieb.
Všeobecné  a  spoločné  výkony
práca vysokoškolského personálu 8,30 € /hod.  
práca stredného zdravotníckeho personálu 6,64 € /hod.  
spracovanie protokolu a ostatné administratívne práce - 3,98 €  
 - (pokiaľ nie je určené inak )    
dopravné náklady 0,66 €  
prirážka k celkovej cene za urýchlené spracovanie     50%  
upomienka za oneskorenú úhradu 1,00 €  
penále z omeškania  -  v zmysle Obchodného zákonníka
Konzultácie
osobná konzultácia - prvá začatá hodina 16,60 €  
                             - každá ďalšia začatá 1/2 hodina 8,30 €  
Platba v hotovosti na potvrdenku  .
Čas konania konzultácie vopred dohodnúť.