Alegisl.png (58162 bytes)                                          

       Prehľad zmien a doplnení aktuálne platných právnych predpisov

       Právne predpisy k hodnoteniu prípravkov na ochranu rastlín, pre oblasť vplyvu na zdravie ľudí, časť metabolizmus a rezíduá

       AKTUÁLNE PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI HYGIENY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN