Žiadosti - vzory  

Usmernenia  


       Posudková činnosť - žiadosti
       Prevádzkové poriadky - vzory
       Osvedčenia o odbornej spôsobilosti - usmernenie
       Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti
       objednávky- platené služby
       Vzdanie sa odvolania v 15 dňovej lehote
       Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia
       Informačná povinnosť prevádzkovateľa v zmysle          GDPR a § 19 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane          osobných údajov
       ostatné