Všeobecné   informácie

          Organizačný poriadok

           Organizačná štruktúra
           Výročné správy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne je rozpočtová
organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.