Registre odborne spôsobilých osôb

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na  epidemiologicky závažné činnosti -v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.                            
Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti - v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.                            
Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti - pri výrobe ,manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.                    
Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti - výroba kozmatických výrobkov                
Register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi toxickými látkamia prípravkami a s toxickými látkami a prípravkami .

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.