OZNAM :                                 
Skúšky odbornej spôsobilosti  na vykonávanie epidemiologicky závažných  činností  -   Žiadosť
               
             
 

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Európsky týždeň boja proti drogám . 

          Tretí novembrový týždeň je venovaný boju proti drogám. Svetová správa o drogách 2018 (World drug report 2018) uvádza, že aspoň jedenkrát v roku 2016 užilo drogu približne 275 miliónov ľudí ....     Čítaj ďalej...    

   Rodina a diabetes . 

          Kampaň svetovému dňu diabetu je predstavená logom modrého kruhu, ktorý bol prijatý v roku 2007 po prijatí rezolúcie OSN o cukrovke.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac október 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac október 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 44. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 43. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii....     Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie. 

          Výzva na vykonanie deratizácie - Mesto Bánovce nad Bebravou....     Čítaj ďalej...    

   Deň otvorených dverí odboru Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia . 

          Kampaň Zdravé pracoviská – Deň otvorených dverí odboru Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky . 

          Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky - kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2018-2019 ....     Čítaj ďalej...    

   Aktívny senior . 

          Október je mesiac, v ktorom sa poradne zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva venujú prioritne populačnej skupine seniorov a to predovšetkým preto, že október je mesiacom úcty k starším. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac september 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac september 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 40. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Program monitorovania kvality pitnej vody. 

          Podľa § 17a ods.1 zákona č. 355/2007 Z.z. zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ....     Čítaj ďalej...    

   Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce. 

          Osem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa zapojilo do projektu Od srdca k srdcu. Merania činnosti srdca uskutočnili počas výjazdov a pri návštevách klientov v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia. ....     Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie. 

          Výzva na vykonanie deratizácie - Mesto Trenčín....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Bulharsku, Francúzsku a v Nemecku....     Čítaj ďalej...    

  Svetový deň srdca

          Svetový deň srdca sa tento rok uskutočňuje dňa 29.9. 2018. Téma tohtoročnej kampane sa nesie v hesle Moje srdce, tvoje srdce.....     Čítaj ďalej...    

   Stánkový predaj pokrmov počas konania Vianočných trhov v meste Trenčín v roku 2018. 

          Mesto Trenčín spustilo elektronickú aukciu na stánky s predajom pokrmov rýchleho občerstvenia počas konania Vianočných trhov v roku 2018. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú vydané rozhodnutie RÚVZ Trenčín s povolením prípravy a podávania pokrmov formou ambulantného predaja v drevených stánkoch mesta Trenčín, predkladajú k elektronickej aukcii odborné stanovisko RÚVZ Trenčín. Jedná sa o predbežné vyjadrenie RÚVZ Trenčín k zabezpečeniu podmienok v zmysle platnej legislatívy. Stanovisko nepodlieha spoplatneniu. Formulár na podania žiadosti ....     TU    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku a Írsku.. ....     Čítaj ďalej...    

  Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

          Pitie alkoholu je bežné pri rôznych príležitostiach ako súčasť spoločenského života. Spoločnosť často ignoruje fakt, že sa jedná o drogu, ktorá ma negatívny vplyv na naše zdravie....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac august 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac august2018....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac júl 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac jul 2018....     Čítaj ďalej...    

   Uverejnenie Dotazníka výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Írsku. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku, ktorý bol zistený pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobok bol hlásený do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Estónsku a v Nórsku. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Fínsku a v Litve. ....     Čítaj ďalej...    

   Nástrahy horúceho počasia. 

          Počas horúcich dní je nevyhnutné chovať sa tak, aby sme sa vyhli zdravotným komplikáciám, ktoré môžu byť spôsobené nadmerným teplom. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii: ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac jún 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac jun 2018....     Čítaj ďalej...    

   Prevencia drogových závislostí... 

          V roku 2017 bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií na Slovensku liečených pre užívanie nezákonných drog 3107 ľudí. Podľa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť sa za najčastejšie užívanú nelegálnu látku mladými ľuďmi vo veku od 15 do 34 rokov považuje kanabis.....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). . ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). . ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). . ....     Čítaj ďalej...    

  Hmyz ako súčasť potravín a pokrmov v Slovenskej republike

          Hmyz ako súčasť potravín a pokrmov v Slovenskej republike....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). . ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). . ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac máj 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac máj 2018....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). . ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň bez tabaku - 31. máj 

          Svetový deň bez tabaku a iné globálne iniciatívy sa zameriavajú na riešenie tabakovej epidémie a jej vplyvov na verejné zdravie. Predovšetkým preto, že cigarety sú rizikový faktor . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 20. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac apríl 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac apríl 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 19. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň pohybom ku zdraviu. 

          Nedostatkom pohybu v súčasnosti trpí väčšina obyvateľov industrializovaných krajín. Pokles fyzickej aktivity má vplyv na zvýšenie chronických neinfekčných ochorení, čo ma ekonomický, sociálny, ale predovšetkým zdravotný dopad.....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Českej republike a v Litve.. . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 18. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 17. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2018 - sumár. 

          Svetový deň vody 2018 - sumár ....     Čítaj ďalej...    

   Európsky imunizačný týždeň. 

          V dňoch 23. - 29. apríla 2018 prebieha 13. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
Európsky imunizačný týždeň
    Čítaj ďalej...    
 
Ako vakcíny fungijú
    Čítaj ďalej...    
 
Osýpky
    Čítaj ďalej...    
 
Rubeola
    Čítaj ďalej...    
 
Plagát - Osýpky sa šíria rýchlo.
    Čítaj ďalej...    
 
Plagát - stratená možnosť
    Čítaj ďalej...    
 
Plagát - vhodný prístup
    Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie. 

          Výzva na vykonanie deratizácie - Mesto Bánovce nad Bebravou ....     Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie. 

          Výzva na vykonanie deratizácie - Mesto Trenčín....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac marec 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac marec 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 14. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň zdravia 2018. 

          Svetový deň zdravia bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 13. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody - Výsledky laboratórnych analýz 

          22. marec 2018 Svetový deň vody - Výsledky laboratornych anylýz v ukazovateli dusičňany limitná hodnota do 50 mg/l , pre dojčatá do 10 mg/l . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac február 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac február 2018....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody. 

          22. marec 2018 Svetový deň vody. . ....     Čítaj ďalej...    

   Zdravá pitná voda z vlastnej studne. 

          Zdravá pitná voda z vlastnej studne. . ....     Čítaj ďalej...    

   Týždeň mozgu. 

          Náš mozog je centrom nervového systému. Umožňuje a riadi náš pohyb, vnímanie dotyku, tepla, chladu, bolesti, udržanie rovnováhy, umožňuje hovoriť a rozumieť hovorenému slovu. . ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky. 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a v Estónsku. . ....     Čítaj ďalej...    

   Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov. 

          Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov . ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody na RÚVZ Trenčín. 

          Pracovníci RÚVZ so sídlom v Trenčíne budú 22. marca 2018 (štvrtok) pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať nasledovné aktivity:. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2018. 

          22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac január 2018

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac január 2018....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň boja proti rakovine . 

          Svetový deň boja proti rakovine     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 04. kalendárnom týždni 2018 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac december 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac december 2017....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac november 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac október 2017....     Čítaj ďalej...    

   Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám. . 

          Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám. ....     Čítaj ďalej...      
         Edukačné video
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   1. december Svetový deň boja proti AIDS . 

          
1. december Svetový deň boja proti AIDS - plagát 1
    Čítaj ďalej...    
 
1. december Svetový deň boja proti AIDS - plagát 2
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Týždeň boja proti drogám . 

          Tretí novembrový týždeň je venovaný týždňu proti drogám.. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   14. november - Svetový deň diabetu . 

           Diabetes mellitus je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických chorôb......     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac október 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac október 2017....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Oznámenie o nebezpečných kozmetických výrobkoch Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Írsku a v Španielsku.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Litve. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky . 

           Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii:. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

  Október - mesiac úcty k starším

          Staroba je téma, ktorá sa týka každého z nás. Niekoho ešte len čaká u iného práve prebieha. ....     Čítaj ďalej...    

  Svetový deň duševného zdravia

          Svetová zdravotnícka organizácia definuje duševné zdravie ako stav telesnej a duševnej pohody....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac september 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac september 2017....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 40. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Chrípková sezóna 2017-2018 . 

          V súlade s odporúčaním Slovenskej zdravotníckej organizácie (SZO) , ECDC a záväzkov členských štátov EÚ ....     Čítaj ďalej...    

   Mesiac o srdcových témech . 

          Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti v Európe u oboch pohlaví.     Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie . 

          Výzva na vykonanie deratizácie v termín od 01.10.2017 do 31.10.2017     Čítaj ďalej...    

  Stánkový predaj pokrmov počas konania Vianočných trhov v meste Trenčín v roku 2017.

          Mesto Trenčín spustilo elektronickú aukciu na stánky s predajom pokrmov rýchleho občerstvenia počas konania Vianočných trhov v roku 2017. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú vydané rozhodnutie RÚVZ Trenčín s povolením prípravy a podávania pokrmov formou ambulantného predaja v drevených stánkoch mesta Trenčín, predkladajú k elektronickej aukcii odborné stanovisko RÚVZ Trenčín. Jedná sa o predbežné vyjadrenie RÚVZ Trenčín k zabezpečeniu podmienok v zmysle platnej legislatívy. Stanovisko nepodlieha spoplatneniu. Formulár na podania žiadosti –     TU     

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac august 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac august 2017....     Čítaj ďalej...    

  Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov

          Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov ....     Čítaj ďalej...    

  Informácia o výskyte škodlivých výrobkov - Wiesenhof Eifix

          Dňa 23. 8. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané následné oznámenie Rakúska k výstražnému oznámeniu RASFF „Fipronil vo vajciach“. ....     Čítaj ďalej...    

  Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a vo Švédsku.....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac júl 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac júl 2017....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac jún 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac jún 2017....     Čítaj ďalej...    

  Tepelná záťaž na pracovisku.

          So stále sa zvyšujúcim počtom extrémne horúcich dní v roku sa pre zamestnávateľov stáva čoraz aktuálnejšia otázka ochrany svojich zamestnancov pred dopadmi vysokých teplôt na ich zdravie a bezpečnosť pri práci....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac máj 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac máj 2017....     Čítaj ďalej...    

   Podávanie „tatárskych biftekov“ je za určitých podmienok v reštauráciách od 1.júna 2017 povolené. 

          Od 1. júna 2017 vstupuje do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z., ktorá upravuje pravidlá .     Čítaj ďalej ....    

          Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh .     Čítaj ďalej ....    

   Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách. 

          Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.     DOTAZNÍK    

   Svetový deň bez tabaku. 

          Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD).     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac apríl 2017

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac apríl 2017....     Čítaj ďalej...    

   5. máj 2017 - Deň hygieny rúk . 

          5.mája Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO) každým rokom vyhlasuje svetový deň hygieny rúk.
Deň hygieny rúk
    Čítaj ďalej...    
 
5 momentov hygieny rúk
    Čítaj ďalej...    
 
Boj s antibiotickou rezistenciou
    Čítaj ďalej...    
 
Pozri sa na svoje ruky - leták
    Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach     Čítaj ďalej...    

   Európsky imunizačný týždeň. 

          V dňoch 24. - 30. apríla 2017 prebieha 12. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
Európsky imunizačný týždeň
    Čítaj ďalej...    
 
Očkovanie v detskom veku
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú a chránia v každom veku
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú - nikoho nevynechať
    Čítaj ďalej...    
 
Vakcíny fungujú - zachraňujú život
    Čítaj ďalej...    

   Výzva na vykonanie deratizácie . 

          Výzva na vykonanie deratizácie v termín od 01.05.2017 do 31.05.2017     Čítaj ďalej...