Koronavirus
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila epidémiu 2019-nCoV za globálny stav núdze. MZ SR, ÚVZ SR prijali v rámci rezortu zdravotníctva opatrenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňom 3.2.2020 prijal ako jedno z opatrení v súvislosti s výskytom akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom zriadenie telefónnej linky pre verejnosť(call centrum).
Obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí budú potrebovať informácie ako postupovať pri podozrení na ochorenie spôsobené koronavírusom môžu nepretržite do odvolania volať na číslo

0911763203
tn.covid19@uvzsr.sk

Informácie pre verejnosť sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a RÚVZ Trenčín
(www.uvzsr.sk a www.ruvztn.sk).
V prípade otázok týkajúcich sa problematiky:
- odboru Hygieny životného prostredia a zdravia - volajte tel. číslo 032/6509 517, 032/6509 554, 0911/989 823
(predajne nepotravinárskeho charakteru, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, služby obyvateľstvu, sociálne
služby, ubytovacie zariadenia, pohrebníctva, telovýchovné zariadenia)

- odboru Hygieny výživy a bezpečnosti potravín - volajte tel. číslo 032/6509 518, 032/6509 557, 0911/989 824
(zariadenia spoločného stravovania – reštaurácie, rýchle občerstvenia, cukrárne, bary, kaviarne,
bistrá, a pod., potravinárske prevádzky, predajne potravín, podniky s výrobou, skladovaním a predajom
materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, prevádzkarne s výrobou,
manipuláciou a umiestňovaním na trh kozmetických výrobkov, drogérie)

- odboru Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia - volajte tel. číslo 0911/989 825
(výrobné prevádzky, pracovné podmienky zamestnancov)

- oddelenia Hygieny detí a mládeže - volajte tel. číslo 0911/626 922
(školské zariadenia, prevádzky, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku,
prevádzky mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, zariadenia poskytujúce ubytovacie služby pre deti a mládež,
zariadenia školského stravovania, školské bufety, zotavovacie podujatia)

                   

Online registračný formulár po príchode z rizikovej krajiny . .     klikni tu    

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška
Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19
Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie               k hraniciam - doplnenie bezpečných štátov
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky             a hygiena potravín
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy
eKaranténa a štátna karanténa – ako sa ukončuje
Navštívili ste posledných 14 dní zahraničie? Ako postupovať pri návrate.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenia sa naďalej uvoľňujú, hranice budú otvorené pre 19 krajín
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev
Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena
Zmena činnosti call centier regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zriadených pre pandémiu COVID-19
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prechod cez hranice, 48 hodín
Tlačivo o prekročení štátnej hranice
Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020 (sumár najdôležitejších zmien)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
Všetky opatrenia vydané ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Usmernenie k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 - prevádzka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia
Zásady pre ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Vzor oznámenia o povinnosti dodržiavať nariadené hygienické opatrenia (platné od 22.04.2020).
Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy
Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, stredné školy
Krízový plán pre potravinárske prevádzky
Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie
Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený
Vstupné lekárske prehliadky a odborná spôsobilosť
Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov, otvorenie vybraných prevádzok v obchodných domoch, karanténne opatrenia a pod.)
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)
COVID-19: Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti
Opatrenie Uradu verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia
Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020 .
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“
UPOZORNENIE PRE VODIČOV NÁKLADNEJ DOPRAVY.
Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov.
Stanovisko k otázkam pohrebných služieb týkajúcim sa nakladania s ľudskými pozostatkami a organizovania pohrebných obradov.
AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb
Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia .
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia .
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov.
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.
Verejná vyhláška - rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí.
Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí.
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.
Výskyt ochorení spôsobených novým koronavírusom – odporúčania pre cestovanie
Koronavirus - video
Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu?
Čo robiť ak cestujeme z oblasti nákazy novým koronavírusom.